UCHWAŁA NR XX/85/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2156 wraz z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wykaz wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego przyznanego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, oraz uchwała Nr XXI/140/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/85/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/85/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/85/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/85/2016

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wydatki kwalifikowalne do stypendium szkolnego przyznanego w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zalacznik4.pdf