UCHWAŁA NR XXV/109/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem  specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 wraz z późn. zm.), w związku z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2016r., poz.930 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.  

1. Przyznawanie  świadczeń w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej między innymi  zakres i częstotliwość usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności za te usługi.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby  lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Wysokość odpłatności  za usługi, o których mowa w ust.1, uzależniona jest od dochodu osoby samotnej, samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie i ustalona jest według poniższej tabeli.

Lp.

Dochód w rodzinie% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności liczona procentowo od kosztu usług opiekuńczych

Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca

Osoba w rodzinie

1

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2

od 100% – 150%

10%

10%

3

od 150% – 250%

15%

15%

4

od 250% – 350%

20%

25%

5

od 350% – 450%

25%

35%

6

od 450% - 550%

30%

40%

7

powyżej 550%

100%

100%

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie – kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt.2 tej ustawy.

§ 3. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Ustala się cenę jednej godziny świadczonej  usługi opiekuńczej  i specjalistycznej usługi opiekuńczej z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości 13,00 zł.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba korzystająca z usług opiekuńczych może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, w tym ze względu na:

1) konieczność korzystania  z co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych;

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt innego członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej;

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z usług opiekuńczych;

4) długotrwałą chorobę;

5) wielodzietność;

6) zdarzenia losowego o ile jest to związane z dodatkowymi wydatkami finansowymi, obciążającymi znacznie dochody świadczeniobiorcy.

§ 6. Opłata za usługi  zgodnie z wydaną decyzją administracyjną wnoszona jest  na konto podmiotu świadczącego usługi opiekuńcze do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Kierownikowi  Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe  warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§ 9.   Uchwała wchodzi w życie po  upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak