UCHWAŁA NR XXV/108/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie: opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) -
Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Jutrosin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2.   Za zajęcia świadczone przez przedszkola dla dzieci do lat 5 ponad czas realizacji podstawy programowej, a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo–wychowawcze i dydaktyczne:

1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) gry i zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolność dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka: ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad pięciogodzinną podstawę programową, o której mowa w §1.

§ 3.  

1. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w §2 ust. 1, deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w §1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, której mowa w ust. 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu o czas nieobecności dziecka. Zmniejszenie dokonane jest w następnym miesiącu po miesiącu, w których dziecko było nieobecne.

§ 4.    W przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny uczęszcza do tego samego przedszkola, to za pierwsze dziecko rodzice /opiekunowie prawni uiszczają opłatę w pełnej wysokości, za drugie dziecko rodzice/opiekunowie prawni/uiszczają opłatę w wysokości 50% należności, natomiast za trzecie i następne dziecko są zwolnieni z opłaty.

§ 5.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzic (opiekun prawny) może zwrócić się do Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin o umorzenie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 6. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

§ 7. 

1. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole, zasady pobierania opłat, termin obowiązywania umowy, określa umowa cywilno – prawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

2. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28.03.2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak