ZARZĄDZENIE NR 12/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3, ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)  Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zarządza co następuje:

§ 1. 

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok     2016 stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin stanowiącą   Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jutrosin

a) Radzie Miejskiej w Jutrosinie,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

Zbigniew Koszarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2016r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 28 marca 2017 r.

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 31.12.2016r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 12/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 28 marca 2017 r.

Objaśnienia do wydatków budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zalacznik6.pdf