UCHWAŁA NR XXVI/118/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 15) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 wraz z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1. W obwodach głosowania Nr 1 i Nr 2 utworzonych Uchwałą Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.12.2012r. poz. 6335) wprowadza się na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1. Dla obwodu głosowania Nr 1 wyznacza się siedzibę w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, ul. A. Mickiewicza nr 2, tel. 65 5471 151

2. Dla obwodu głosowania Nr 2 wyznacza się siedzibę w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, ul. A. Mickiewicza nr 2, tel. 65 5471 151.

§ 2. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.12.2012r. poz. 6335) po uwzględnieniu zmian wskazanych w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 5. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Jutrosin, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/118/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 marca 2017 r.

Podział Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13a § 1 i § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz może przedłożyć radzie gminy wniosek w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie umożliwiającym ich dokonanie najpóźniej w 45  dniu przed dniem wyborów.

Proponując lokale na siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i Nr 2 w Jutrosinie w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie zapewniono wyborcom łatwy i dogodny dostęp do lokali, funkcjonalną komunikację wewnątrz budynku oraz co najważniejsze wyznaczono je w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że podjęcie przez Radę Miejską w Jutrosinie uchwały w przedłożonym zakresie jest zasadne.