UCHWAŁA NR XXVI/119/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie:  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum  do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446 ze zmianami) oraz art. 210 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r., poz.60) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Jutrosin do nowego ustroju  szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Określa się:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r,, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Jutrosin klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 3. Publiczne Gimnazjum w Jutrosinie z siedzibą w Jutrosinie, ul. Szkolna 9, włącza się do Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie z siedzibą w Jutrosinie, ul. Wrocławska 27, na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 r.;

2) Kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Publiczne Gimnazjum  w Jutrosinie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/119/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/119/2017

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Jutrosin klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin zgodnie z ustawowym wymogiem przekazał do zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty uchwałę nr XXV/107/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. W uchwale określono: plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; plan sieci prowadzonych przez Gminę Jutrosin klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granic obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin od dnia 1września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin od dnia 1 września 2019 r.           W uchwale określono również warunki włączenia Gimnazjum w Jutrosinie do Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie, a także zawarto zapisy dotyczące Zespołu Szkół w Szkaradowie. Ponadto dołączono dokument „Informacja o warunkach zapewnienia dzieciom i młodzieży  zamieszkałym na terenie gminy Jutrosin możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki”.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów oraz po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 23 lutego 2017 r. o zaopiniowanie uchwały Nr XXV/107/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2017 r. Wielkopolski Kurator Oświaty w dniu 14 marca 2017 roku wydał opinię, na mocy której pozytywnie ocenił projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jutrosin do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

W uzasadnieniu opinii Wielkopolski Kurator Oświaty stwierdził, że zaproponowane przez Gminę rozwiązania organizacyjne są zgodne z przepisami prawa oraz, że Gmina Jutrosin zapewnia uczniom zamieszkałym na terenie gminy możliwość realizacji obowiązku szkolnego.

Zgodnie z art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe opinia kuratora oświaty jest wiążąca.

Przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Jutrosinie pozytywnie zaopiniował również Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Miejskiej Górce, wydając w dniu 13.03.2017r. stosowną opinię.

Ponadto Wielkopolski Kurator Oświaty – poza zakresem opinii – wskazał, że zbędny jest zapis § 3 analizowanej uchwały dotyczący włączenia Gimnazjum w Szkaradowie do Szkoły Podstawowej w Szkaradowie, które wchodzą w skład Zespołu Szkół w Szkaradowie, ponieważ zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkół w Szkaradowie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe  gimnazjum, staje się z mocy prawa ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie. Tym samym kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie rozpocznie się w  roku szkolnym 2017/2018, a publiczne Gimnazjum  w Szkaradowie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.