UCHWAŁA NR XXII/145/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.),na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 22 listopada 2012 r.

Podział Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zalacznik1.pdf