UCHWAŁA NR XXII/144/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 wraz z późn. zm./ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę „Lawendowa” – projektowanej ulicy w Jutrosinie, usytuowanej na części działek Nr 312/4, 313/7, 315/5, 321/7, 323/34, 323/14, 323/17 oraz 313/8 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Sielec.

§ 2. Położenie ulicy i jej przebieg przedstawia mapka informacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/144/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 22 listopada 2012 r.

Mapka informacyjna

Zalacznik1.pdf