UCHWAŁA NR XXII/143/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie: ustalenia średniej ceny 1dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art.41 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1 dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku, przyjmowaną za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na rok 2013 z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 60 zł. za 1 dt.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak