UCHWAŁA NR XXI/140/2012

Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 2 czerwca w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:„ § 3 ust. 4. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) I grupa - dochód miesięczny na członka rodziny mniejszy niż 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) II grupa - dochód miesięczny na członka rodziny od 50% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”;

2. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie „§ 3 ust.5. Miesięczna kwota stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do określonej grupy dochodowej wynosi:

1) przy I grupie- od 100% do 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

2) przy II grupie- od 80% do 160% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych”;

3) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust.6 w brzmieniu: „ust. 6. Miesięczna wysokość i liczbę przyznanych stypendium szkolnych uzależnia się od ilości wniosków, wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz sytuacji materialnej wnioskującego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Janiak