UCHWAŁA NR XXII/173/12

Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łobez.

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460, poz. 951) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady przyznawania dotacji celowych na dofinansowanie, ze środków pochodzących w szczególności z opłat i kar środowiskowych, realizacji inwestycji polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobez, zwanej dalej inwestycją.

§ 2. Celem udzielenia dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków jest poprawa stanu ochrony środowiska na terenie Gminy Łobez, poprzez ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 3. 

1. W ramach udzielonej dotacji pokryte mogą być wydatki na zakup materiału lub zakup materiału i zakup usług związanych z budową na nieruchomości zbiornika bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej normę PN EN 12566-3.

2. Dotacja celowa przyznawana będzie jako częściowy zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych na realizację inwestycji.

3. Dotacja celowa przysługuje na terenach Gminy Łobez nieskanalizowanych i nie przeznaczonych do skanalizowania obejmujących miejscowości: Budziszcze, Byszewo, kolonia Klępnica, Kołdrąb, Łobżany, Polakowo, Przyborze, Tranowo, Trzeszczyna, kolonia Zagórzyce, Zakrzyce i Zdzisławice.

4. Dotacja celowa nie przysługuje na terenach Gminy Łobez przeznaczonych do skanalizowania poprzez budowę zbiorczych sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Niegrzebia, Suliszewice, Wysiedle, Dobieszewo, Poradz, Zachełmie, Karwowo, Prusinowo, Rynowo, Bonin, Grabowo, Klępnica, Rożnowo Łobeskie, Zagórzyce, Zajezierze, z tym zastrzeżeniem, że do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej w danej miejscowości dotacja celowa przysługuje na budowę zbiornika bezodpływowego.

5. Dotacja celowa nie przysługuje na terenach Gminy Łobez skanalizowanych, chyba, że nieruchomość nie może być przyłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.

6. Dotacja celowa nie przysługuje na budowę zbiornika bezodpływowego jeżeli nie ma przeszkód technicznych dla wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

7. Dotacja celowa przysługuje jednorazowo w odniesieniu do danej nieruchomosci.

8. Dotacja celowa przysługuje osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom realizującym inwestycję, o której mowa w § 1.

9. Wysokość dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ustala się w wysokości 90% udokumentowanych poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 10.000 zł.

10. Wysokość dotacji do budowy zbiornika bezodpływowego ustala się w wysokości 90 % udokumentowanych poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3.000 zł.

§ 4. 

1. Dotacja celowa udzielana jest po uprzednim złożeniu wniosku do Burmistrza Łobza, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji - gdy wnioskodawca nie jest właścicielem,

3) mapę terenu z zaznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku,

4) kopię dokumentacji technicznej,

5) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wspólnoty o zamiarze budowy zbiornika bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z upoważnieniem do zawarcia umowy o dofinansowanie.

6) w przypadku wystąpienia wspólnie właścicieli dwóch lub więcej nieruchomości - umowę o wspólnej realizacji inwestycji budowy zbiornika bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków.

7) w przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja, konieczne jest załączenie do wniosku pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.

3. W postępowaniu o udzielenie dotacji można żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wniosku.

4. Wniosek składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

§ 5. 

1. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzedu Miejskiego w Łobzie do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w danym roku budżetowym. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych będą mogły być dofinansowane w roku następnym.

2. Burmistrz Łobza zobowiązany jest powiadomić wnioskodawców, którzy złożyli wniosek, a nie zawarto z nimi umowy o dofinansowanie o przyczynie nieuzsyskania dofinansowania w szczególności o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczoonych na ten cel.

3. Wnioskodawca, który nie uzyskał dotacji celowej ze względu na wyczerpanie się środków finansowych w danym roku budżetowym może złożyć oświadczenie o podtrzymaniu złożonego już wniosku o przyznanie dotacji w następnym roku budżetowym. W przypadku złożenia oświadczenia przez wnioskodwcę, że podtrzymuje wniosek, wniosek rozpatrywany będzie w kolejności, zgodnie z pierwotnym terminem złożenia wniosku w następnym roku budżetowym. Brak złożenia oświadczenia o podtrzymaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji przez wnioskodawcę o nieuzyskaniu dofinansowania ze względu na wyczerpanie się środków finansowych oznacza odstąpienie wnioskodawcy o ubieganie się o uzyskanie dofinansowania.

§ 6. Burmistrz Łobza po dokonaniu oceny wniosku pod wzlędem spełnienia warunków niniejszej uchwały, zawrze z wnioskodawcą umowę o przyznanie dotacji celowej (umowę o dofinansowanie).

§ 7. Budowa i eksploatacja zbiornika bezodpływowego czy przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa regulujących budowę i eksploatację zbiorników bezodpływowych czy przydomowych oczyszczalni scieków.

§ 8. Po zakończeniu budowy wnioskodawca zgłasza jej zakończenie pisemnie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 wraz z kopią faktur/rachunków (zobowiązany jest do okazania do wglądu ich oryginały) potwierdzając tym samym poniesione wydatki.

§ 9. Po dokonaniu zgłoszenia robót objętych dotacją celową będzie sporządzony protokół odbioru zbiornika bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków przez komisję powołaną przez Burmistrza Łobza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 10. 

1. Jeśli dotacja przyznawana jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo:

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności, w:

a) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2006 r. nr 379, poz. 5),

b) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z 24.07.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE seria L, nr 193, s.6 z 25.07.2007 r.),

c) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20.12.2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L, nr 337, s.35 z 21.12.2007 r.),

2) przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych odpowiednio w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

2. Pomoc de minimis, określona w niniejszej uchwale, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 11. Traci moc uchwała Nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych realizacji inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 1620 z późn. zm.).

§ 12. Wnioski założone przed wejściem w życie niniejszej uchwały, na podstawie uchwały, o której mowa w § 11, rozpatrywane będą zgodnie z niniejszą uchwałą z zachowaniem dotychczasowej kolejności ich złożenia.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/173/12 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 31października 2012 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie budowy zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków.

Łobez,dnia …………………………………..

……………………………………………………..

Imię i nazwisko/ nazwa

……………………………………………………….

Adres zamieszkania / siedziba

……………………………………………………….

Telefon kontaktowy

Burmistrz Łobza

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE BUDOWY ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW*

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy zbiornika bezodpływowego /przydomowej oczyszczalni ścieków* zlokalizowanej w miejscowości……………………………...................................

………………………………………………….. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………………., której jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym*.

Jednocześnie informuję, że prowadzę / nie prowadzę* działalność gospodarczą.

Załączniki:

-kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,

-zgoda własciciela nieruchomości na realizację inwestycji - gdy wnioskodawca nie jest włascicielem,

-kopia dokumentacji technicznej,

- mapa terenu zaznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku,

- uchwała wspólnoty mieszkaniowej wraz z upoważnieniem do zawarcia umowy,

- umowa o wspólnej realizacji inwestycji przez włascicieli dwóch lub wiecej nieruchomości,

- zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku gdy inwestycja dotyczy nieruchomości stanowiącej współwłasność.

- inne: .............................................................................

………………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/173/12 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 31 października 2012 r.

Wzór zgłoszenia wykonania zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków

Łobez, dnia…………………

……………………………………….

Imię i nazwisko / nazwa

……………………………………….

Adres zamieszkania / siedziba

……………………………………….

Telefon kontaktowy

Burmistrz Łobza

ZGŁOSZRNIE WYKONANIA
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW*

W związku z złożonym wnioskiem z dnia…………………… o dofinansowanie na budowę zbiornika bezodpływowego /przydomowej oczyszczalni ścieków* zlokalizowanej w miejscowości ……………………………………………………… na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym ………………… zgłaszam zakończenie robót.

Załączniki:

-kopie faktur /rachunków wystawionych na wnioskodawcę dotyczące realizowanej inwestycji*

-certyfikat lub aprobata techniczna potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami,

-oświadczenie o wykonaniu instalacji ii zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków* zgodnie z dokumentacją techniczną

- inne: ..................................................................................

.................................................................................

podpis Wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/173/12 

Rady Miejskiej w Łobzie 

z dnia 31 października 2012 r.

Wzór protokołu odbioru.

PROKOKÓŁ ODBIORU

ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW*

Na nieruchomości położonej w miejscowości ………………………………..działka nr………………….. stanowiącej własność/współwłasność ………………………………............. .

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ……………………………………. oraz na podstawie złożonych dokumentów określonych w zgłoszeniu wykonania zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków* potwierdza się/nie potwierdza się* wykonanie zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków* zgodnie z danymi przedstawionymi we wniosku z dnia ……………………………

Powyższy protokół stanowi podstawę do refundacji części kosztów przez Gminę Łobez na warunkach określonych w uchwale nr…………………… Rady Miejskiej w Łobzie z dnia …………………..w sprawie Regulaminu przyznawania dotacji celowej na budowę zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łobez.

Uwagi:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół spisano w obecności :

Imię i nazwisko podpis

1. ………………………………………… ……………………………………….

2. …………………………………………. ………………………………………..

3. …………………………………………. ……………………………………….

4. …………………………………………. …………………………………….....

*niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność porządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Łobez. Dotacja celowa zachęci mieszkańców szczególnie terenów wiejskich do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa zbiorników bezodpływowych jest konieczna tam, gdzie warunki gruntowe nie pozwalają na posadowienie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uzasadnienie podpisali radni: Henryk Stankiewicz, Maria Pokomeda, Lech Urbański.