UCHWAŁA NR XI/96/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  5 091,68zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  55 091,68zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  50 000,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  16 054 102,90zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 362 335,05 zł

- wydatkami w kwocie 16 054 102,90 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 362 335,05 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr XI/96/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 lutego 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750Administracja publiczna

67 700,00

5 091,68

72 791,68


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

47 000,00

5 091,68

52 091,680970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

5 091,68

5 091,68
Własne

0,00

5 091,68

5 091,68

Razem:

16 049 011,22

5 091,68

16 054 102,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/96/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 lutego 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010Rolnictwo i łowiectwo

89 821,00

30 000,00

119 821,00


01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

30 000,00

30 000,00

60 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30 000,00

30 000,00
Własne

0,00

30 000,00

30 000,00

852Pomoc społeczna

3 523 226,44

5 091,68

3 528 318,12


85219


Ośrodki pomocy społecznej

419 647,52

5 091,68

424 739,204300

Zakup usług pozostałych

11 500,00

5 091,68

16 591,68
Własne

11 500,00

5 091,68

16 591,68

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 066 918,89

- 30 000,00

1 036 918,89


90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

20 000,00

20 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 000,00

20 000,00
Własne

0,00

20 000,00

20 000,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

256 500,00

- 50 000,00

206 500,004260

Zakup energii

98 500,00

- 50 000,00

48 500,00
Własne

98 500,00

- 50 000,00

48 500,00

Razem:

16 049 011,22

5 091,68

16 054 102,90

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XI/96/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 23 lutego  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

zwiększono plan dochodów:

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  wprowadzono otrzymane
z PZU odszkodowanie z tytułu szkody w pojeździe marki RENAULT w kwocie 5 091,68 zł

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50 000,00 zł

zwiększono plan wydatków:

a) na zadanie majątkowe „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Człopa”

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 30 000,00 zł

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20 000,00 zł

b) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan wydatków MGOPS w Człopie  
o kwotę 5 091,68 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU