UCHWAŁA NR XII/101/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                            211 450,00zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                           211 450,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 964 692,90zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 5 272 925,05 zł

- wydatkami w kwocie 18 964 692,90 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  5 272 925,05 zł

§ 3.  Załącznik nr 11 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr XII/101/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 16 marca 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600Transport i łączność

340 160,17

- 180 000,00

160 160,17


60016


Drogi publiczne gminne

305 000,00

- 180 000,00

125 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

- 180 000,00

20 000,00
Własne

200 000,00

- 180 000,00

20 000,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

155 950,00

211 450,00

367 400,00


75412


Ochotnicze straże pożarne

99 450,00

211 450,00

310 900,006230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

211 450,00

211 450,00
Własne

0,00

211 450,00

211 450,00

852Pomoc społeczna

6 438 908,12

- 31 450,00

6 407 458,12


85215


Dodatki mieszkaniowe

147 805,05

- 31 450,00

116 355,053110

Świadczenia społeczne

147 552,95

- 31 450,00

116 102,95
Własne

145 000,00

- 31 450,00

113 550,00

Razem:

18 964 692,90

0,00

18 964 692,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/101/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 16 marca 2016 r.

Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych


w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

754

75412

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jewdnostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

211 450,00

2

926

92605

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

100 000,00

         Ogółem
311 450,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XII/101/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 16 marca  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 180 000,00 zł

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 31 450,00 zł

zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 211 450,00 zł (dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP w Człopie) – wkład własny w projekcie pn.”Wsparcie systemu ratownictwa
w Województwie Zachodniopomorskim poprzez zakup samochodów oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży pożarnych”