UCHWAŁA NR XIII/102/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                         74 422,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                      1 424 175,57zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                          21 116,81zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  19 039 114,90zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 5 272 925,05 zł

- wydatkami w kwocie 20 367 751,66 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  5 272 925,05 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 328 636,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/102/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758Różne rozliczenia

6 627 617,00

74 422,00

6 702 039,00


75801


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 275 391,00

74 422,00

4 349 813,002920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 275 391,00

74 422,00

4 349 813,00
Własne

4 275 391,00

74 422,00

4 349 813,00

Razem:

18 964 692,90

74 422,00

19 039 114,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/102/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600Transport i łączność

160 160,17

945 000,00

1 105 160,17


60014


Drogi publiczne powiatowe

22 160,17

45 000,00

67 160,176620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

45 000,00

45 000,00
Własne

0,00

45 000,00

45 000,00


60016


Drogi publiczne gminne

125 000,00

900 000,00

1 025 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

900 000,00

920 000,00
Własne

20 000,00

900 000,00

920 000,00

700Gospodarka mieszkaniowa

386 800,00

249 161,46

635 961,46


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

158 000,00

249 161,46

407 161,466050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

249 161,46

349 161,46
Własne

100 000,00

249 161,46

349 161,46

750Administracja publiczna

2 221 641,40

34 038,81

2 255 680,21


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 860 111,40

34 038,81

1 894 150,214210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

11 038,81

61 038,81
Własne

50 000,00

11 038,81

61 038,814270

Zakup usług remontowych

5 000,00

3 000,00

8 000,00
Własne

5 000,00

3 000,00

8 000,004300

Zakup usług pozostałych

150 111,40

20 000,00

170 111,40
Własne

150 111,40

20 000,00

170 111,40

851Ochrona zdrowia

75 000,00

9 025,30

84 025,30


85154


Przeciwdziałanie alkoholizmowi

64 000,00

9 025,30

73 025,304210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 800,00

5 000,00

9 800,00
Własne

4 800,00

5 000,00

9 800,004300

Zakup usług pozostałych

13 471,21

4 025,30

17 496,51
Własne

13 471,21

4 025,30

17 496,51

852Pomoc społeczna

6 407 458,12

10 333,19

6 417 791,31


85215


Dodatki mieszkaniowe

116 355,05

31 450,00

147 805,053110

Świadczenia społeczne

116 102,95

31 450,00

147 552,95
Własne

113 550,00

31 450,00

145 000,00


85219


Ośrodki pomocy społecznej

424 739,20

- 21 116,81

403 622,394010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

263 696,00

- 17 167,41

246 528,59
Własne

263 696,00

- 17 167,41

246 528,594110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50 155,69

- 3 469,20

46 686,49
Własne

50 155,69

- 3 469,20

46 686,494120

Składki na Fundusz Pracy

6 596,32

- 480,20

6 116,12
Własne

6 596,32

- 480,20

6 116,12

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 036 918,89

155 500,00

1 192 418,89


90001


Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20 000,00

5 500,00

25 500,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

5 500,00

25 500,00
Własne

20 000,00

5 500,00

25 500,00


90002


Gospodarka odpadami

548 500,00

88 500,00

637 000,004300

Zakup usług pozostałych

499 000,00

88 500,00

587 500,00
Własne

499 000,00

88 500,00

587 500,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

206 500,00

61 500,00

268 000,004260

Zakup energii

48 500,00

61 500,00

110 000,00
Własne

48 500,00

61 500,00

110 000,00

Razem:

18 964 692,90

1 403 058,76

20 367 751,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/102/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 328 636,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 328 636,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


0,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

0,00


Finansowanie


1 328 636,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XIII/102/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 74 422,00 zł

2. po stronie przychodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 i 3 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono wolne środki z 2015 r. w łącznej kwocie   1 328 636,76 zł  (załącznik nr 3)
z przeznaczeniem na (załącznik nr 2):

- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2016 r. kwota  9 025,30 zł (rozliczenie 2015 r.)

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 88 500,00 zł (rozliczenie 2013-2015)

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono wydatki o kwotę 31 450,00 zł

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa - ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Targowa, Rynkowa, Kopernika, Paderewskiego ” – 900 000,00 zł

- „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” – 249 161,46 zł

- „Wykonanie przyłącza energetycznego do trzech przepompowni  ścieków - ul. Bydgoska
w Człopie” – 5 500,00 zł    

- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu (budowa chodnika w miejscowości Golin 15 000,00 zł, budowa chodnika w miejscowości Wołowe Lasy 15 000,00 zł, budowa chodnika
w miejscowości Jaglice 15 000,00 zł)  

b) zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 21 116,81 zł  

c) zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 34 038,81 zł

- w rozdziale 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę  61 500,00 zł