UCHWAŁA NR XIII/110/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr NR XXV/186/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i  obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli wartość nieruchomości objętej czynnościami wymienionymi w § 3 przekracza kwotę 20 000,00 zł, decyzję podejmuje Rada Miejska w formie uchwały”.

2. Skreśla się § 9 uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki