UCHWAŁA NR XIV/111/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                         97 038,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                          97 038,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  19 521 678,63zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 5 445 796,78 zł

- wydatkami w kwocie 20 850 315,39 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  5 445 796,78 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 328 636,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750Administracja publiczna

81 216,68

97 038,00

178 254,68


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

52 091,68

97 038,00

149 129,680970

Wpływy z różnych dochodów

5 091,68

97 038,00

102 129,68
Własne

5 091,68

97 038,00

102 129,68

Razem:

19 424 640,63

97 038,00

19 521 678,63

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010Rolnictwo i łowiectwo

266 634,03

10 000,00

276 634,03


01095


Pozostała działalność

192 634,03

10 000,00

202 634,034300

Zakup usług pozostałych

11 462,00

10 000,00

21 462,00
Własne

11 446,00

10 000,00

21 446,00

630Turystyka

80 000,00

10 000,00

90 000,00


63095


Pozostała działalność

80 000,00

10 000,00

90 000,004270

Zakup usług remontowych

0,00

5 000,00

5 000,00
Własne

0,00

5 000,00

5 000,004300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

5 000,00

25 000,00
Własne

20 000,00

5 000,00

25 000,00

710Działalność usługowa

97 800,00

12 000,00

109 800,00


71035


Cmentarze

77 800,00

12 000,00

89 800,004300

Zakup usług pozostałych

68 000,00

12 000,00

80 000,00
Własne

68 000,00

12 000,00

80 000,00

750Administracja publiczna

2 264 105,21

65 038,00

2 329 143,21


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 902 575,21

65 038,00

1 967 613,214210

Zakup materiałów i wyposażenia

61 038,81

9 038,00

70 076,81
Własne

61 038,81

9 038,00

70 076,814300

Zakup usług pozostałych

176 536,40

56 000,00

232 536,40
Własne

176 536,40

56 000,00

232 536,40

Razem:20 753 277,39

97 038,00

20 850 315,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 24 maja 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 328 636,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 328 636,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


0,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

0,00


Finansowanie


1 328 636,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XIV/111/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 24 maja  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono plan dochodów
o kwotę 97 038,00 zł (otrzymany z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT-7 za 2011 rok)

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zwiększono plan wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 10 000,00 zł (czyszczenie kanalizacji deszczowej)

- w dziale 630 Turystyka o kwotę 10 000,00 zł (przygotowanie terenów nad jeziorami do okresu letniego,
w tym remont elementów drewnianych nad J. Miejskim)

- w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 12 000,00 zł (schody na cmentarzu)

- w dziale 750 Administracja publiczna – o kwotę 65 038,00 zł (zakup materiałów i usług)

b) przesunięto środki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  w kwocie 9 000,00 zł
z zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Człopa”  na zadanie „Wykonanie przyłącza energetycznego do trzech przepompowni ścieków – ul. Bydgoska w Człopie”.

c) zmianie ulega nazwa zadania „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Targowa. Rynkowa, Kopernika, Paderewskiego” na zadanie „Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego” oraz zostaje wyodrębnione zadanie „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

Na zadanie „Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej, Kopernika w Człopie wraz z infrastruktura towarzyszącą” w 2016 r. zostaje zabezpieczona kwota 60 900,00 zł  oraz 1 209 244,37 zł na lata 2017 i 2018 w WPF (dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020  wg projektu umowy dot. przyznania pomocy
o nadanym numerze 00046-65151-UM1600090/16)