UCHWAŁA NR XV/116/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Człopie.

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2015.1515 ze zm. ) oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z  2015, poz. 1286 ze zm.) Rada Miejska
w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala Regulamin Stadionu Miejskiego położonego w Człopie, przy ul. Strzeleckiej, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Każda osoba znajdująca się na terenie Stadionu Miejskiego w Człopie zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.

§ 3. Regulamin o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Człopie oraz na stronie internetowej bip.czlopa.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie

Zbigniew Tymecki

 

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO

§ 1. Stadion stanowi własność Miasta i Gminy Człopa.

a) Administratorem stadionu jest Urząd Miasta i Gminy Człopa.

§ 2. Regulamin obowiązuje  na terenie Stadionu Miejskiego w Człopie zlokalizowanego przy  ul. Strzeleckiej i określa zasady korzystania z obiektu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.

§ 3. Stadion służy do organizowania imprez sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz imprez masowych.

§ 4. Stadion nie jest ogólnie dostępny. Zasady korzystania ze stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zwane dalej organizatorami oraz publiczność  określa niniejszy regulamin.

§ 5. Ze stadionu mogą korzystać:

a) dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach wychowania fizycznego pod  nadzorem nauczyciela, a w przypadku innych zajęć pod nadzorem trenera, instruktora lub pełnoletniego opiekuna;

b) kluby, sekcje i stowarzyszenia sportowe w obecności trenera lub instruktora;

c) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach, w tym sportowych z udziałem publiczności;

d) podmioty, którym stadion został udostępniony na podstawie stosownej umowy;

§ 6. Zasady zachowania się na terenie stadionu:

a) wszystkie osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do zachowania ładu i porządku oraz obowiązujących na jego terenie zakazów;

b) za naruszenie przepisów regulaminu odpowiada bezpośrednio osoba, która się tego dopuściła jeżeli korzysta  z obiektu za przyzwoleniem organizatora – także organizator;

c) właściciel stadionu i organizator imprezy może w każdym czasie wprowadzić czasowe ograniczenia  w sposobie wpuszczania osób na teren stadionu;

d) w czasie trwania imprez masowych na stadionie osoby korzystające zobowiązane są do stosowania się do poleceń  policji, straży miejskiej, służb porządkowych i zaleceń organizatorów imprezy;

e) w czasie trwania imprez masowych zabrania się zajmowania i blokowania  przejść i dróg ewakuacyjnych;

§ 7. Do obowiązków organizatora  imprezy należy w szczególności:

a) korzystanie ze stadionu jedynie w czasie i zakresie określonym umową i harmonogramem najmu;

b) ubezpieczenia osób od nieszczęśliwych wypadków;

c) w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zanieczyszczenia obiektu organizatorzy zobowiązani są do niezwłocznego naprawienia szkody i usunięcia zanieczyszczeń;

d) organizatorów masowych imprez  sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych obowiązuje przestrzeganie przepisów ustawy o imprezach masowych;

e) niedopuszczanie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych;

f) usuwanie z terenu stadionu osób nie stosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia;

g) pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą;

h) organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas trwania imprezy;

§ 8. NA TERENIE STADIONU ZABRANIA SIĘ:

a) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego;

b) palenia papierosów  poza miejscami do tego wyznaczonymi;

c) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska;

d) pisania i malowania na ścianach budynków, urządzeniach, ogrodzeniach, naklejania, rozrzucania  i rozdawania ulotek lub innych druków;

e) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności np. pomieszczenia biurowe, szatnie zawodników, płyta boiska;

f) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji itp. bez posiadanego pozwolenia;

g) samowolnego przebywania na całym obiekcie  oraz przenoszenia, przesuwania i przewracania urządzeń;

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami przeznaczonymi;

i) zaśmiecania;

j) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami;

k) wprowadzania psów i innych zwierząt;

§ 9. NA TEREN STADIONU ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA:

a) wszelkiego rodzaju broni;

b) przedmiotów mogących być użytych jako broń;

c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających;

d) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału;

e) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych;

f) instrumentów do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym;

g) napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek;

§ 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. Miasto i Gmina Człopa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez osoby, które samowolnie korzystają ze stadionu i jego urządzeń w czasie, kiedy stadion jest nieczynny.

§ 12. O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie stadionu należy niezwłocznie powiadomić administratora obiektu.