UCHWAŁA NR XV/115/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                          100,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                          100,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  19 523 918,63zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 5 448 036,78 zł

- wydatkami w kwocie 20 852 555,39 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  5 448 036,78 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 328 636,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Załącznik nr 6 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 4 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010Rolnictwo i łowiectwo

276 634,03

- 100,00

276 534,03


01095


Pozostała działalność

202 634,03

- 100,00

202 534,034210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 533,69

- 100,00

36 433,69
Własne

33 671,00

- 100,00

33 571,00

926Kultura fizyczna

660 058,00

100,00

660 158,00


92695


Pozostała działalność

23 788,00

100,00

23 888,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 788,00

100,00

23 888,00
Własne

23 788,00

100,00

23 888,00

Razem:

20 852 555,39

0,00

20 852 555,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 328 636,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 328 636,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


0,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

0,00


Finansowanie


1 328 636,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2016r.
w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków

ogółem

na 2016 r.

z tego:Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

314,00

0,00

314,00

926

92601

4210


5 650,00

0,00

5 650,00

razem
5 964,00

0,00

5 964,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

4 398,00

0,00

4 398,00

926

92695

4210


2 700,00

0,00

2 700,00

razem
7 098,00

0,00

7 098,00

926

92695

4210

Sołectwo Dzwonowo

3 780,00

0,00

3 780,00

razem
3 780,00

0,00

3 780,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

5 187,00

0,00

5 187,00

razem
5 187,00

0,00

5 187,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 709,00

0,00

2 709,00

razem
2 709,00

0,00

2 709,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

4 975,00

0,00

4 975,00

926

92601

4210


3 500,00

0,00

3 500,00

926

92695

4210


1 500,00

0,00

1 500,00

razem
9 975,00

0,00

9 975,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

1 789,00

0,00

1 789,00

926

92695

4210


500,00

0,00

500,00

razem
2 289,00

0,00

2 289,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

2 700,00

0,00

2 700,00

926

92601

4300


1 100,00

0,00

1 100,00

926

92695

4210


169,00

0,00

169,00

razem
3 969,00

0,00

3 969,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

450,00

0,00

450,00

926

92695

4210


1 839,00

0,00

1 839,00

razem
2 289,00

0,00

2 289,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

2 127,00

0,00

2 127,00

010

01095

4270


300,00

0,00

300,00

926

92695

4210


1 500,00

0,00

1 500,00

razem
3 927,00

0,00

3 927,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

7 615,00

0,00

7 615,00

010

01095

4270


350,00

0,00

350,00

926

92695

4210


1 800,00

0,00

1 800,00

razem
9 765,00

0,00

9 765,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

1 307,00

0,00

1 307,00

926

92695

4210


100,00

0,00

100,00

razem
1 407,00

0,00

1 407,00

Ogółem:58 359,00

0,00

58 359,00
010

01095

4210


33 571,00010

01095

4270


650,00926

92601

4210


9 150,00926

92601

4300


1 100,00926

92695

4210


13 888,00


razem:

58 359,00Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.
w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01095

2010

146 813,03

146 813,03

146 813,03

0,00

2 878,69

0,00

143 934,34

0,00

0,00

750

75011

2010

29 125,00

29 125,00

29 125,00

29 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

4 838,00

4 838,00

4 838,00

0,00

4 838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85211

2010

2 910 590,00

2 910 590,00

2 910 590,00

38 448,00

18 900,00

0,00

2 853 242,00

0,00

0,00

852

85212

2010

2 323 000,00

2 323 000,00

2 323 000,00

198 134,73

5 700,00

0,00

2 119 165,27

0,00

0,00

852

85213

2010

28 125,00

28 125,00

28 125,00

0,00

28 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85215

2010

5 445,75

5 445,75

5 445,75

0,00

107,80

0,00

5 337,95

0,00

0,00

852

85295

2010

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem5 448 036,78

5 448 036,78

5 448 036,78

265 707,73

60 649,49

0,00

5 121 679,56

0,00

0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XV/115/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 22 czerwca  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Załom – kwotę 100,00 zł przeniesiono
z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do działu 926 Kultura fizyczna