UCHWAŁA NR XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 584 680,80zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                           138 780,80zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                            54 100,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  20 299 737,90zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 5 502 225,25 zł

- wydatkami w kwocie 21 128 374,66 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  5 502 225,25 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 828 636,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 6 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Załącznik nr 4 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Załącznik nr 10 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600Transport i łączność

12 160,17

323 928,00

336 088,17


60016


Drogi publiczne gminne

0,00

323 928,00

323 928,006330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

323 928,00

323 928,00
Własne

0,00

323 928,00

323 928,00

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 217 709,00

216 777,00

5 434 486,00


75615


Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 880 000,00

216 777,00

2 096 777,002680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

216 777,00

216 777,00
Własne

0,00

216 777,00

216 777,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

500 000,00

25 675,80

525 675,80


90002


Gospodarka odpadami

500 000,00

25 675,80

525 675,802909

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

0,00

25 675,80

25 675,80
Własne

0,00

25 675,80

25 675,80

926Kultura fizyczna

0,00

18 300,00

18 300,00


92601


Obiekty sportowe

0,00

18 300,00

18 300,006339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

18 300,00

18 300,00
Własne

0,00

18 300,00

18 300,00

Razem:

19 715 057,10

584 680,80

20 299 737,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010Rolnictwo i łowiectwo

276 534,03

1 800,00

278 334,03


01095


Pozostała działalność

202 534,03

1 800,00

204 334,034210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 433,69

1 800,00

38 233,69
Własne

33 571,00

1 800,00

35 371,00

600Transport i łączność

1 105 160,17

15 000,00

1 120 160,17


60014


Drogi publiczne powiatowe

67 160,17

- 30 000,00

37 160,176620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

45 000,00

- 30 000,00

15 000,00
Własne

45 000,00

- 30 000,00

15 000,00


60016


Drogi publiczne gminne

1 025 000,00

45 000,00

1 070 000,004300

Zakup usług pozostałych

31 000,00

15 000,00

46 000,00
Własne

31 000,00

15 000,00

46 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

562 985,00

30 000,00

592 985,00
Własne

562 985,00

30 000,00

592 985,00

750Administracja publiczna

2 337 818,21

42 980,80

2 380 799,01


75023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 976 265,21

37 980,80

2 014 246,014210

Zakup materiałów i wyposażenia

74 076,81

33 680,80

107 757,61
Własne

74 076,81

33 680,80

107 757,614700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

14 000,00

4 300,00

18 300,00
Własne

14 000,00

4 300,00

18 300,00


75075


Promocja jednostek samorządu terytorialnego

69 000,00

5 000,00

74 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

5 000,00

5 000,00
Własne

0,00

5 000,00

5 000,00

852Pomoc społeczna

6 577 552,01

- 21 300,00

6 556 252,01


85206


Wspieranie rodziny

57 053,87

- 21 300,00

35 753,874010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 654,26

- 18 000,00

27 654,26
Własne

45 654,26

- 18 000,00

27 654,264110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 453,11

- 3 186,00

5 267,11
Własne

8 453,11

- 3 186,00

5 267,114120

Składki na Fundusz Pracy

843,06

- 114,00

729,06
Własne

843,06

- 114,00

729,06


85212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 323 000,00

0,00

2 323 000,003110

Świadczenia społeczne

2 119 165,27

- 1 000,00

2 118 165,27
Zlecone

2 119 165,27

- 1 000,00

2 118 165,274300

Zakup usług pozostałych

2 800,00

1 000,00

3 800,00
Zlecone

2 800,00

1 000,00

3 800,00

926Kultura fizyczna

660 158,00

46 200,00

706 358,00


92601


Obiekty sportowe

542 270,00

48 000,00

590 270,004260

Zakup energii

51 000,00

4 000,00

55 000,00
Własne

51 000,00

4 000,00

55 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

25 700,00

55 700,00
Własne

30 000,00

25 700,00

55 700,006059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

18 300,00

18 300,00
Własne

0,00

18 300,00

18 300,00


92695


Pozostała działalność

17 888,00

- 1 800,00

16 088,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 888,00

- 1 800,00

16 088,00
Własne

17 888,00

- 1 800,00

16 088,00

Razem:

21 043 693,86

84 680,80

21 128 374,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 328 636,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 328 636,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00


Finansowanie


828 636,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2016r.w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2016 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

314,00

0,00

314,00

926

92601

4210

5 650,00

0,00

5 650,00

razem

5 964,00

0,00

5 964,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

4 398,00

0,00

4 398,00

926

92695

4210

2 700,00

0,00

2 700,00

razem

7 098,00

0,00

7 098,00

926

92695

4210

Sołectwo Dzwonowo

3 780,00

0,00

3 780,00

razem

3 780,00

0,00

3 780,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

5 187,00

0,00

5 187,00

razem

5 187,00

0,00

5 187,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 709,00

0,00

2 709,00

razem

2 709,00

0,00

2 709,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

4 975,00

0,00

4 975,00

926

92601

4210

3 500,00

0,00

3 500,00

926

92695

4210

1 500,00

0,00

1 500,00

razem

9 975,00

0,00

9 975,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

1 789,00

0,00

1 789,00

926

92695

4210

500,00

0,00

500,00

razem

2 289,00

0,00

2 289,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

2 700,00

0,00

2 700,00

926

92601

4300

1 100,00

0,00

1 100,00

926

92695

4210

169,00

0,00

169,00

razem

3 969,00

0,00

3 969,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

450,00

0,00

450,00

926

92695

4210

1 839,00

0,00

1 839,00

razem

2 289,00

0,00

2 289,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

2 127,00

0,00

2 127,00

010

01095

4270

300,00

0,00

300,00

926

92695

4210

1 500,00

0,00

1 500,00

razem

3 927,00

0,00

3 927,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

9 415,00

0,00

9 415,00

010

01095

4270

350,00

0,00

350,00

926

92695

4210

0,00

0,00

0,00

razem

9 765,00

0,00

9 765,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

1 307,00

0,00

1 307,00

926

92695

4210


100,00

0,00

100,00

razem

1 407,00

0,00

1 407,00

Ogółem:

58 359,00

0,00

58 359,00
010

01095

4210


35 371,00010

01095

4270


650,00926

92601

4210


9 150,00926

92601

4300


1 100,00926

92695

4210


12 088,00


razem:

58 359,00Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

Dochody i wydatki

budżetu Miasta i Gminy Człopa

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w 2016 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje

ogółem

Wydatki

ogółem

(6+12)

z tego:
Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkoweWydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodząWynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01095

2010

146 813,03

146 813,03

146 813,03

0,00

2 878,69

0,00

143 934,34

0,00

0,00

750

75011

2010

37 800,00

37 800,00

37 800,00

37 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

4 838,00

4 838,00

4 838,00

0,00

4 838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

80101

2010

18 603,60

18 603,60

18 603,60

0,00

18 603,60

0,00

0,00

0,00

0,00

801

80110

2010

13 399,56

13 399,56

13 399,56

0,00

13 399,56

0,00

0,00

0,00

0,00

801

80150

2010

3 647,31

3 647,31

3 647,31

0,00

3 647,31

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85211

2060

2 910 590,00

2 910 590,00

2 910 590,00

38 448,00

18 900,00

0,00

2 853 242,00

0,00

0,00

852

85212

2010

2 323 000,00

2 323 000,00

2 323 000,00

198 134,73

5 700,00

0,00

2 119 165,27

0,00

0,00

852

85213

2010

37 988,00

37 988,00

37 988,00

0,00

37 988,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85215

2010

5 445,75

5 445,75

5 445,75

0,00

107,80

0,00

5 337,95

0,00

0,00

852

85295

2010

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem


5 502 225,25

5 502 225,25

5 502 225,25

274 382,73

106 162,96

0,00

5 121 679,56

0,00

0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września 2016 r.

Dotacje celowe

udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa

na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

do sektora finansów publicznych w 2016 r.


w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*


Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

600

60014

6620

Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Golin

15 000,00

2

801

80103

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do oddziału przedszkolnego w innej gminie

8 000,0080104

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do przedszkola w innej gminie

15 000,00

3

921

92109

2800

Remont świetlicy wiejskiej w Trzebinie

100 000,00

Ogółem
138 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XVI/122/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 września  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) zwiększa się dochody :

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 323 928,00 zł (dotacja na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie”),

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o kwotę 216 777,00 zł (rekompensata utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych),

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę - 25 675,80 zł (ostateczne rozliczenie projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich”),

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - o kwotę 18 300,00 zł (dotacja na dofinansowanie zadania „Modernizacja zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Człopie”),

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 85206 Wspieranie rodzin – o kwotę 21 300,00 zł (zmniejszono plan wydatków MGOPS
w Człopie w związku z otrzymaną dotacją  na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny),

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 30 000,00 zł (zmniejszono plan dotacji na budowę chodnika w miejscowości  Wołowe Lasy i Jaglice),

b) zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 45 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg gminnych 15 000,00 zł i zadanie pn. „Przebudowa drogi na działce 386/1 w Wołowych Lasach” 30 000,00 zł),

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) – o kwotę 37 980,80 zł
(w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 33 680,80 zł,  na szkolenia pracowników 4 300,00 zł),

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 5 000,00 zł (witacz),

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - o kwotę 48 000,00 zł (na zadania „Modernizacja zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Człopie” – kwota 44 000,00 zł oraz na zakup energii i wody na Stadion Miejski w Człopie – kwota 4 000,00 zł),

c)  w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - (na wniosek Kierownika MGOPS przesunięcie między paragrafami kwoty 1 000,00 zł dot. zadań zleconych),

d) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Wołowe Lasy – kwotę 1 800,00 zł przeniesiono z działu 926 Kultura fizyczna do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo

3. po stronie rozchodów, zgodnie z załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały:

 - spłata kredytu  - 500 000,00 zł  (zaciągniętego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo).