UCHWAŁA NR XVII/127/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                               400,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                           190 250,00zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                          189 850,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  20 890 293,42zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 5 977 863,77 zł

- wydatkami w kwocie 21 718 930,18 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  5 977 863,77 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 828 636,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 7 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Załącznik nr 10 do Uchwały  Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia  
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XVII/127/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

 

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Czlopa w 2016 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010Rolnictwo i łowiectwo

664 792,83

400,00

665 192,83


01095


Pozostała działalność

664 792,83

400,00

665 192,830970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

400,00

400,00
Własne

0,00

400,00

400,00

Razem:
20 889 893,42

400,00

20 890 293,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010Rolnictwo i łowiectwo

446 313,83

400,00

446 713,83


01095


Pozostała działalność

372 313,83

400,00

372 713,834210

Zakup materiałów i wyposażenia

41 509,41

400,00

41 909,41
Własne

35 371,00

400,00

35 771,00

600Transport i łączność

1 120 160,17

- 48 000,00

1 072 160,17


60014


Drogi publiczne powiatowe

37 160,17

9 000,00

46 160,176620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15 000,00

9 000,00

24 000,00
Własne

15 000,00

9 000,00

24 000,00


60016


Drogi publiczne gminne

1 070 000,00

- 57 000,00

1 013 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

916 913,00

- 57 000,00

859 913,00
Własne

916 913,00

- 57 000,00

859 913,00

710Działalność usługowa

111 300,00

4 000,00

115 300,00


71004


Plany zagospodarowania przestrzennego

17 000,00

4 000,00

21 000,004300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

4 000,00

21 000,00
Własne

17 000,00

4 000,00

21 000,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

367 400,00

- 20 000,00

347 400,00


75414


Obrona cywilna

23 000,00

- 20 000,00

3 000,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 20 000,00

0,00
Własne

20 000,00

- 20 000,00

0,00

801Oświata i wychowanie

6 459 270,37

- 5 850,00

6 453 420,37


80101


Szkoły podstawowe

2 436 343,58

- 7 850,00

2 428 493,584120

Składki na Fundusz Pracy

40 700,00

- 7 850,00

32 850,00
Własne

40 700,00

- 7 850,00

32 850,00


80104


Przedszkola

1 080 681,85

2 000,00

1 082 681,852310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

15 000,00

2 000,00

17 000,00
Własne

15 000,00

2 000,00

17 000,00

851Ochrona zdrowia

84 025,30

- 5 000,00

79 025,30


85195


Pozostała działalność

5 000,00

- 5 000,00

0,004280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

- 5 000,00

0,00
Własne

5 000,00

- 5 000,00

0,00

854Edukacyjna opieka wychowawcza

238 073,00

7 850,00

245 923,00


85401


Świetlice szkolne

59 230,00

7 850,00

67 080,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 700,00

5 250,00

45 950,00
Własne

40 700,00

5 250,00

45 950,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 400,00

2 300,00

8 700,00
Własne

6 400,00

2 300,00

8 700,004120

Składki na Fundusz Pracy

950,00

300,00

1 250,00
Własne

950,00

300,00

1 250,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 192 418,89

90 000,00

1 282 418,89


90002


Gospodarka odpadami

639 000,00

70 000,00

709 000,004300

Zakup usług pozostałych

585 400,00

70 000,00

655 400,00
Własne

585 400,00

70 000,00

655 400,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

262 800,00

20 000,00

282 800,004300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

20 000,00

50 000,00
Własne

30 000,00

20 000,00

50 000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

680 608,00

- 23 000,00

657 608,00


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

622 661,00

- 23 000,00

599 661,002480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

522 661,00

35 000,00

557 661,00
Własne

522 661,00

35 000,00

557 661,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

42 000,00

42 000,00
Własne

0,00

42 000,00

42 000,006220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

100 000,00

- 100 000,00

0,00
Własne

100 000,00

- 100 000,00

0,00

Razem:
21 718 530,18

400,00

21 718 930,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/127/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 328 636,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 328 636,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00


Finansowanie


828 636,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/127/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.
Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody
Koszty


Stan środków obrotowych na koniec roku
ogółem

w tym:ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje

z budżetu

z tego:


na wydatki bieżące

na inwestycje1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Zakłady budżetowe


z tego:


1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

107 000,00

1 395 000,00

43 740,00

43 740,00

0,00

1 395 000,00

0,00

107 000,00

Ogółem

107 000,00

1 395 000,00

43 740,00

43 740,00

0,00

1 395 000,00

0,00

107 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/127/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Dotacje celowe

udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa

na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

do sektora finansów publicznych w 2016 r.


w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa zadania

(przeznaczenie dotacji)

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

801

80103

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do oddziału przedszkolnego w innej gminie

8 000,00

80104

2310

Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do przedszkola w innej gminie

17 000,00

Ogółem
25 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XVII/127/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 400,00 zł (nagroda pieniężna dla Sołectwa Jaglice w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

2. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 57 000,00 zł (zadanie „Przebudowa
i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego”),

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna – o kwotę 20 000,00 zł (zakup wyposażenia),

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność – o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług zdrowotnych),

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 100 000,00 zł (zmniejszenie dotacji celowej dla Domu Kultury w Człopie na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej
w Trzebinie”),

 

b) zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 9 000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu (budowa chodnika w miejscowości Golin),

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – o kwotę 4 000,00 zł (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy),

- w rozdziale 80104 Przedszkola – o kwotę 2 000,00 zł (refundacja kosztów za pobyt dziecka
w przedszkolu na terenie innej gminy)

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – o kwotę 70 000,00 zł (wywóz odpadów komunalnych),

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 20 000,00 zł (oświetlenie uliczne świąteczne),

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 77 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury o kwotę 35 000,00 zł  oraz  zabezpieczenie środków  na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie”- 42 000,00 zł),

c) przesunięto kwotę 7 850,00 zł  z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 85401 Świetlice szkolne – na wniosek Pani Wicedyrektor Szkoły Podstawowej.

d) zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK ZB w Człopie
– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.