UCHWAŁA NR XVII/129/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 2 pkt 8, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z   2016 r., poz. 716) oraz art. 15 ust. 1, art. 19, pkt 1 lit."a") i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)   (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 716) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 poz. ze zm.) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.   Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży z:

a) samochodu innego niż osobowy - 29,00 zł,

b) samochodu osobowego - 27,00 zł;

2) przy sprzedaży w innej formie:

a) stolika rozkładanego o pow. do 1 m² - 20,00 zł,

b) stolika rozkładanego o pow. powyżej 1 m² - 24,00 zł,

c) namiotu o pow. do 10 m² - 27,00 zł,

d) namiotu o pow. powyżej 10 m² do 25 m² - 38,00 zł,

e) namiotu powyżej 25 m² - 50,00 zł;

3) sprzedaż art. rolnych niezależnie od formy sprzedaży - 24,00 zł;

§ 2.  Opłata targowa płatna jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa lub do rąk inkasenta na targowisku.

§ 3.  Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

1) Krystynę Gazda;

2) Jadwigę Kmieć.

§ 4.  Opłata pobierana przez inkasentów, o których mowa w § 3, płatna jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa tego samego dnia, w którym zainkasowano opłatę na targowisku.

§ 5.  Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych produktów rolno-spożywczych z terenu gminy.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.  

§ 7.  Traci moc uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015 roku, w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.      

§ 8.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi     w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskej

Zbigniew Tymecki


1)niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkoskimi (Dz. U. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie poberania opłat za użytkowanie niektórych typów transportu przez pojazdy ciężarowe (dz. Urz. WE 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej  zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczące ogłoszenia aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Człopa.

Zgodnie z art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z Monitora Polskiego z 2016 roku, poz. 779, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek opłaty targowej na 2017 rok.