UCHWAŁA NR XVII/130/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.poz.446 ze zm.) art.18a ust.1  i art. 19 pkt 1 lit.f pkt2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz.U.z 2016r.poz.716)  Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Człopie

1. wprowadza na terenie miasta i gminy opłatę od posiadania psów;

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości :

1) na terenie miasta od pierwszego psa -   70,00 zł

- od drugiego psa i następnego  -   70,00 zł

2) na terenie wsi od pierwszego psa    -    50,00 zł

- od drugiego psa i następnego           -    50,00 zł

§ 3. Stawki określone w § 2 nie stosuje się do gospodarstw rolnych.

§ 4. 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na rachunek urzędu .

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie wsi są wyznaczeni inkasenci powołani odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/ 72/2015r. Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 8. Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskej

Zbigniew Tymecki


1)1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Człopie w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok

Zgodnie z art.18 a i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych   (Dz.U. z 2016 r. poz.716 ) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r..(Monitor Polski z 2016 r.poz.779) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość opłaty od posiadania psów na 2017 r. .Górna granica stawki opłaty za posiadanie psa na 2017 rok wynosi- 118,97 zł