UCHWAŁA NR XVII/131/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku , poz. 446) art. 8 i art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1)  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Miejska w Człopie, uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Człopa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr IX/73/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskej

Zbigniew Tymecki


1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towatów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 12.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 201.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz. U. z 2016 roku, poz. 716) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z Monitora Polskiego z 2016 roku, poz. 779 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, Rada Miejska w Człopie w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od srodków transportowych na 2017rok.