UCHWAŁA NR XVII/132/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta i gminy Człopa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 57 § 2 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) uchwala się co następuje:

§ 1.  Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Człopie:

1) wprowadza na terenie miasta i gminy Człopa opłatę prolongacyjną,

2) określa wysokość opłaty prolongacyjnej.

§ 2.  Wprowadza się na terenie miasta i gminy Człopa opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 3.  Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

§ 4.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXV/217/2002 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskej

Zbigniew Tymecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta i gminy Człopa.

W projekcie uchwały proponuje się ustalenie wysokości stawki opłaty prolongacyjnej na poziomie obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)