UCHWAŁA NR XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2016 r.poz.446 ze zm.) w związku z art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)( tekst jednolity Dz.U.z 2016 r.poz.716)  art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym( Dz.U. z 2016 r.poz.617) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2016 r. poz.374) uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiacy załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór załącznika do informacji lub dekalaracji na podatek od nieruchomości - „ Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomosci” (ZN-1/B), stanowiacy załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:

1) określa sie wzór informacja o gruntach (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik  Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) okresla się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „ Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” ( ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:

1) określa sie wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IX/83/2015  Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2015 roku  Rady Miejskiej w Człopie  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  

Przewodniczący Rady Miejskej

Zbigniew Tymecki


1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujacych dyrektyw Wspolnot Europejskich:        1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typów transportu kombinowanego towarów miedzy panstwami czlonkowskimi ( Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),        2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowania niektorych typów infrastruktury przez pojazdy ciżżarowe ( Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej,zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogloszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/133/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 listopada 2016 r.

Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Zgodnie z trescią art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz.U.z 2016 r. poz, 716 ) Rada gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy niezbędne do wymiaru podatkow. W związku z powyższym należy okreslić nowe wzory formularzy i deklaracji podatkowych obowiązujace od 2017 roku.