UCHWAŁA NR XIX/151/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury w Człopie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami), a także art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Statut Domu Kultury w Człopie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. Traci moc:

1. uchwała Rady Miejskiej w Człopie Nr XIX/155/2001 z dnia 16 lutego 2001 roku sprawie w reorganizacji gminnej jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Człopie,

2. uchwała Rady Miejskiej w Człopie Nr XX/159/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Człopie Nr XIX/155/2001 z dnia 16 lutego 2001 roku sprawie w reorganizacji gminnej jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Człopie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskej w Człopie

Zbigniew Tymecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/151/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX /151/2016  

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29  grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Domu Kultury w Człopie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póżn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Z kolei w art. 13 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy przewidziano, iż instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora, a więc w tym przypadku przez Radę Miejską w Człopie.

 

Również w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) wskazano, że organizatorami bibliotek są między innymi jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w art. 11 ust. 1 tej ustawy stwierdza się, że biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora.

Ze względu na fakt, że dotychczasowy Statut Domu Kultury w Człopie został uchwalony w 2001 roku, a także mając na uwadze zmiany w przepisach prawa od tego okresu, zaistniała konieczność zaktualizowania i zmiany Statutu Domu Kultury w Człopie.

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione