UCHWAŁA NR XIX/150/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Człopie

Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 ze zm.) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuję:

§ 1.  Ustala Regulamin Stadionu Miejskiego położonego w Człopie, przy ul. Strzeleckiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Każda osoba znajdująca się na terenie Stadionu Miejskiego w Człopie zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu

§ 3.  Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Człopie oraz z na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Człopie  z dnia 22 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskej

Zbigniew Tymecki

Załącznik do Uchwały Nr XIX/150/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO

§ 1. Stadion stanowi własność Miasta i Gminy Człopa.

a) Administratorem stadionu jest Urząd Miasta i Gminy Człopa.

§ 2. Regulamin obowiązuje  na terenie Stadionu Miejskiego w Człopie zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej i określa zasady korzystania z obiektu przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację zasad na nim obowiązujących.

§ 3. Stadion służy do organizowania imprez sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz imprez masowych.

§ 4. Stadion nie jest ogólnie dostępny. Zasady korzystania ze stadionu przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „organizatorami” oraz publiczność  określa niniejszy regulamin.

§ 5. Ze stadionu mogą korzystać:

a) dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach wychowania fizycznego pod  nadzorem nauczyciela,  a w przypadku innych zajęć pod nadzorem trenera, instruktora lub pełnoletniego opiekuna;

b) kluby, sekcje i stowarzyszenia sportowe w obecności trenera lub instruktora;

c) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach, w tym sportowych z udziałem publiczności;

d) podmioty, którym stadion został udostępniony na podstawie stosownej umowy;

§ 6. Zasady zachowania się na terenie stadionu:

a) wszystkie osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do zachowania ładu i porządku oraz obowiązujących na jego terenie zakazów;

b) za naruszenie przepisów regulaminu odpowiada bezpośrednio osoba, która się tego dopuściła jeżeli korzysta  z obiektu za przyzwoleniem organizatora – także organizator;

c) właściciel stadionu i organizator imprezy może w każdym czasie wprowadzić czasowe ograniczenia   w sposobie wpuszczania osób na teren stadionu;

d) w czasie trwania imprez masowych na stadionie osoby korzystające zobowiązane są do stosowania się do poleceń  policji, straży miejskiej, służb porządkowych i zaleceń organizatorów imprezy;

e) w czasie trwania imprez masowych zabrania się zajmowania i blokowania  przejść i dróg ewakuacyjnych;

§ 7. Do obowiązków organizatora  imprezy należy w szczególności:

a) korzystanie ze stadionu jedynie w czasie i zakresie określonym umową i harmonogramem najmu;

b) podczas organizowania masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizatorów obowiązuje przestrzeganie przepisów ustawy o imprezach masowych;

§ 8. NA TERENIE STADIONU ZABRANIA SIĘ:

a) spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego;

b) palenia papierosów  poza miejscami do tego wyznaczonymi;

c) wjazdu pojazdów mechanicznych na bieżnię i płytę boiska;

d) pisania i malowania na ścianach budynków, urządzeniach, ogrodzeniach, naklejania, rozrzucania i rozdawania ulotek lub innych druków;

e) wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla publiczności np. pomieszczenia biurowe, szatnie zawodników, płyta boiska;

f) prowadzenia działalności handlowej, akwizycji itp. bez posiadanego pozwolenia;

g) samowolnego przebywania na całym obiekcie  oraz przenoszenia, przesuwania  i przewracania urządzeń;

h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami przeznaczonymi;

i) zaśmiecania;

j) rzucania wszelkimi niebezpiecznymi przedmiotami;

k) wprowadzania psów i innych zwierząt;

§ 9. NA TEREN STADIONU ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA:

a) wszelkiego rodzaju broni;

b) przedmiotów mogących być użytych jako broń;

c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i zapalających;

d) butelek szklanych, przedmiotów wykonanych ze szczególnie twardego materiału;

e) fajerwerków, kul świecących i innych środków pirotechnicznych;

f) instrumentów do wytwarzania dymu i hałasu o napędzie mechanicznym;

g) napojów alkoholowych, narkotyków i innych używek;

§ 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11. O wszystkich wypadkach lub szkodach powstałych na terenie stadionu należy niezwłocznie powiadomić administratora obiektu.