UCHWAŁA NR XIX/145/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                         41 500,00zł         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                         41 500,00zł         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  21 090 743,42zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 6 204 313,77 zł

- wydatkami w kwocie 21 919 380,18 zł , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  6 204 313,77 zł

§ 3.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 828 636,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Tymecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2016 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600Transport i łączność

1 072 160,17

- 40 000,00

1 032 160,17


60016


Drogi publiczne gminne

1 013 000,00

- 40 000,00

973 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

859 913,00

- 40 000,00

819 913,00
Własne

859 913,00

- 40 000,00

819 913,00

752Obrona narodowa

1 500,00

1 500,00

3 000,00


75212


Pozostałe wydatki obronne

1 500,00

1 500,00

3 000,003030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 500,00

1 500,00

3 000,00
Własne

1 500,00

1 500,00

3 000,00

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

347 400,00

- 1 500,00

345 900,00


75416


Straż gminna (miejska)

29 500,00

- 1 500,00

28 000,004300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

- 1 500,00

23 500,00
Własne

25 000,00

- 1 500,00

23 500,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 282 418,89

40 000,00

1 322 418,89


90002


Gospodarka odpadami

709 000,00

40 000,00

749 000,004300

Zakup usług pozostałych

655 400,00

40 000,00

695 400,00
Własne

655 400,00

40 000,00

695 400,00

Razem:
21 919 380,18

0,00

21 919 380,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/145/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:


1 328 636,76

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 328 636,76

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:


500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

500 000,00


Finansowanie


828 636,76

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XIX/145/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 29 grudnia  2016 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały:

a) zmniejszono plan wydatków:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – o kwotę 40 000,00 zł (zadanie „Przebudowa
i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Brzozowa, Paderewskiego”)

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) – o kwotę 1 500,00 zł

 

b) zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne – o kwotę 1 500,00 zł (zwrot utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy za odbyte ćwiczenia wojskowe)

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – o kwotę 40 000,00 zł (wywóz odpadów komunalnych)