UCHWAŁA NR XXIII/148/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 16 584 876,59 zł z tego:

1)  dochody bieżące - 15 484 876,59 zł

2)  dochody majątkowe - 1 100 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 17 149 240,79 zł z tego:

1)  wydatki bieżące - 14 906 740,79 zł

2)  wydatki majątkowe - 2 242 500,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 564 364,20 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych kredytów i pożyczek - 864 364,20 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1)  przychody - 864 364,20 zł

2)  rozchody - 300 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w kwocie - 109 000,00 zł

2)  celowe w kwocie - 41 000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 41 000,00 zł

§ 6. 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2)  zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3)  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)w kwocie - 40 206,00 zł z tego:

1)  w ramach funduszu sołeckiego - 0,00 zł

2)  w ramach pozostałych wydatków - 40 206,00 zł

§ 8. 

1. Ustala się dochody w kwocie - 65 000,00 złz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 61 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 

1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych(Załącznik Nr 8) kwotach:

1)  przychody - 1 170 450,00 zł

2)  wydatki - 1 170 450,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł

2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 564 364,20 zł

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 300 000,00 zł

4)  wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 2 000 000,00 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyj-ne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finan-sach publicznych, do kwoty - 500 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowa-nia papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1)  dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie  446 186,79 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie  33 653,88 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie  - 29 834,00 zł 

2)  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie  82 500,00 zł

b) podmiotowa (Załącznik Nr 13) w kwocie - 20 000,00 zł 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1)  dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

2)  przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Człopa,

3)  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)  przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Ustala się kwotę 600 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2013 r. w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

020

 

 

Leśnictwo

5 000,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

5 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

274 004,00

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

218 004,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

218 004,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

56 000,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

6 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

13 500,00

 

71035

 

Cmentarze

13 500,00

 

 

0830

Wpływy z usług

13 000,00

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

500,00

750

 

 

Administracja publiczna

155 515,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

68 515,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

68 500,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

15,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

87 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

12 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

50 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

25 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

871,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

871,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

871,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

800 000,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

800 000,00

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

800 000,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 937 300,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 500,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 500,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 097 000,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

1 339 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

108 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

648 000,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

2 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 334 800,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

645 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

530 000,00

 

 

0330

Podatek leśny

800,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

70 000,00

 

 

0370

Opłata od posiadania psów

9 000,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

20 000,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

60 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

84 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

9 000,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

10 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

65 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 420 000,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 400 000,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

6 118 597,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 080 043,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 080 043,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 958 747,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 958 747,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

79 807,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

79 807,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

115 090,00

 

80104

 

Przedszkola

115 090,00

 

 

0830

Wpływy z usług

115 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

90,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 868 000,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 360 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 360 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

32 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14 000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

128 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

128 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

124 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

124 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

110 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

13 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

97 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

114 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

114 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

96 999,59

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

96 999,59

 

85395

 

Pozostała działalność

96 999,59

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

96 999,59

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

82 449,65

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

14 549,94

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

100 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

100 000,00

bieżące razem

15 484 876,59

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

96 999,59

 

majątkowe

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

590 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

590 000,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

590 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

510 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

510 000,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

510 000,00

majątkowe razem

1 100 000,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

Ogółem:

16 584 876,59

 

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

96 999,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wydatki Miasta i Gminy Człopa w 2013 r

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

983 358,00

43 358,00

43 358,00

0,00

43 358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940 000,00

940 000,00

900 000,00

0,00

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

940 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940 000,00

940 000,00

900 000,00

0,00

 

01030

Izby rolnicze

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01095

Pozostała działalność

29 358,00

29 358,00

29 358,00

0,00

29 358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

 

Transport i łączność

346 000,00

153 000,00

153 000,00

0,00

153 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193 000,00

193 000,00

0,00

0,00

 

60011

Drogi publiczne krajowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

328 000,00

135 000,00

135 000,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193 000,00

193 000,00

0,00

0,00

630

 

Turystyka

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

 

63095

Pozostała działalność

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 043 004,00

343 004,00

343 004,00

4 830,00

338 174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

218 004,00

218 004,00

218 004,00

4 830,00

213 174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

825 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

710

 

Działalność usługowa

68 000,00

68 000,00

68 000,00

0,00

68 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

71035

Cmentarze

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

 

Administracja publiczna

2 626 993,44

2 626 993,44

2 501 993,44

1 568 100,00

933 893,44

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75011

Urzędy wojewódzkie

106 480,00

106 480,00

106 480,00

97 100,00

9 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

98 000,00

98 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 293 813,44

2 293 813,44

2 288 813,44

1 451 000,00

837 813,44

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

1 700,00

1 700,00

1 700,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

92 500,00

92 500,00

92 500,00

15 000,00

77 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75095

Pozostała działalność

34 500,00

34 500,00

9 500,00

5 000,00

4 500,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

871,00

871,00

871,00

435,52

435,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

871,00

871,00

871,00

435,52

435,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

752

 

Obrona narodowa

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

468 800,00

418 800,00

403 800,00

15 300,00

388 500,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

92 300,00

92 300,00

77 300,00

15 300,00

62 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75414

Obrona cywilna

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75416

Straż gminna (miejska)

303 000,00

303 000,00

303 000,00

0,00

303 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

51 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

757

 

Obsługa długu publicznego

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

 

Różne rozliczenia

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

 

Oświata i wychowanie

5 802 230,58

5 787 730,58

5 514 396,78

4 370 670,93

1 143 725,85

25 000,00

248 333,80

0,00

0,00

0,00

14 500,00

14 500,00

0,00

0,00

 

80101

Szkoły podstawowe

2 625 800,00

2 625 800,00

2 494 800,00

2 144 200,00

350 600,00

0,00

131 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80104

Przedszkola 

859 939,99

855 439,99

803 006,19

594 620,93

208 385,26

25 000,00

27 433,80

0,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

 

80110

Gimnazja

1 820 520,00

1 810 520,00

1 720 620,00

1 535 920,00

184 700,00

0,00

89 900,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

429 180,00

429 180,00

429 180,00

94 430,00

334 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

26 290,59

26 290,59

26 290,59

0,00

26 290,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80195

Pozostała działalność

40 500,00

40 500,00

40 500,00

1 500,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

 

Ochrona zdrowia

65 000,00

65 000,00

65 000,00

40 150,88

24 849,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85153

Zwalczanie narkomanii

3 500,00

3 500,00

3 500,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

61 500,00

61 500,00

61 500,00

40 150,88

21 349,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

 

Pomoc społeczna

3 319 966,39

3 319 966,39

492 466,39

366 389,73

126 076,66

0,00

2 827 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85202

Domy pomocy społecznej

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85206

Wspieranie rodziny

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 360 000,00

2 360 000,00

156 000,00

151 293,34

4 706,66

0,00

2 204 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

178 000,00

178 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

135 200,00

135 200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85216

Zasiłki stałe

124 000,00

124 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

284 746,39

284 746,39

282 246,39

215 096,39

67 150,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85295

Pozostała działalność

179 520,00

179 520,00

20 520,00

0,00

20 520,00

0,00

159 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

158 304,71

158 304,71

44 211,37

0,00

44 211,37

0,00

0,00

114 093,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85395

Pozostała działalność

158 304,71

158 304,71

44 211,37

0,00

44 211,37

0,00

0,00

114 093,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

83 300,00

83 300,00

68 500,00

62 000,00

6 500,00

0,00

14 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85401

Świetlice szkolne

73 700,00

73 700,00

68 500,00

62 000,00

6 500,00

0,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

9 600,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

507 153,88

507 153,88

473 500,00

11 500,00

462 000,00

33 653,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90002

Gospodarka odpadami

67 000,00

67 000,00

67 000,00

0,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

75 000,00

75 000,00

75 000,00

3 000,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

40 000,00

40 000,00

40 000,00

5 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

236 500,00

236 500,00

236 500,00

3 500,00

233 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

33 653,88

33 653,88

0,00

0,00

0,00

33 653,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90095

Pozostała działalność

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

491 020,79

471 020,79

0,00

0,00

0,00

471 020,79

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

444 834,00

424 834,00

0,00

0,00

0,00

424 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

 

92116

Biblioteki

46 186,79

46 186,79

0,00

0,00

0,00

46 186,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

 

Kultura fizyczna

564 938,00

539 938,00

455 938,00

201 940,00

253 998,00

82 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

92601

Obiekty sportowe

475 238,00

450 238,00

448 738,00

201 940,00

246 798,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

82 500,00

82 500,00

0,00

0,00

0,00

82 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92695

Pozostała działalność

7 200,00

7 200,00

7 200,00

0,00

7 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

17 149 240,79

14 906 740,79

10 778 338,98

6 641 317,06

4 137 021,92

612 174,67

3 232 133,80

114 093,34

0,00

170 000,00

2 242 500,00

2 242 500,00

900 000,00

0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

864 364,20

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

864 364,20

Rozchody ogółem:

 

300 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750

75011

2010

68 500,00

68 500,00

68 500,00

68 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

871,00

871,00

871,00

435,52

435,48

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85212

2010

2 360 000,00

2 360 000,00

2 360 000,00

151 293,34

4 706,66

0,00

2 204 000,00

0,00

0,00

852

85213

2010

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

2 447 371,00

2 447 371,00

2 447 371,00

220 228,86

23 142,14

0,00

2 204 000,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

710

71035

2020

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

 

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

853

85395

 

0,00

17 093,75

17 093,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17 093,75

0,00

Ogółem

 

 

0,00

17 093,75

17 093,75

0,00

0,00

0,00

0,00

17 093,75

0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2013 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

258,00

0,00

258,00

010

01095

4300

3 500,00

0,00

3 500,00

926

92601

4210

500,00