UCHWAŁA NR XXIII/155/2012

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3, art 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 ust. la ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391), Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się inny sposób udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych albo nieczystości ciekłych przez okazanie rachunków lub faktur VAT i dowodów uiszczenia opłat za usługi wywozu odpadów lub nieczystości, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usług przez wykonawcę usług - przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jeżeli z dokumentów tych wynika wykonywanie tego obowiązku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiono, że rada gminy może określić w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Załączony projekt uchwały określa inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.