UCHWAŁA NR XXIV/174/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gimny Człopa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.211, art. 212, art. 217 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 617 719,12 zł zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 10 697,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 224 921,50zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 17 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 202 595,71 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 447 371,00 zł

- wydatkami w kwocie 18 366 959,91 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 447 371,00 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 164 364,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr8do Uchwały  Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok otrzymuje nową treść jak
w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr7do Uchwały  Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok otrzymuje nową treść jak
w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/2013 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

590 000,00

677 644,20

1 267 644,20

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00

677 644,20

677 644,20

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

508 233,15

508 233,15

 

 

 

Własne

0,00

508 233,15

508 233,15

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

169 411,05

169 411,05

 

 

 

Własne

0,00

169 411,05

169 411,05

600

 

 

Transport i łączność

10 697,62

0,00

10 697,62

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

10 697,62

0,00

10 697,62

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 697,62

- 10 697,62

0,00

 

 

 

Własne

10 697,62

- 10 697,62

0,00

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

10 697,62

10 697,62

 

 

 

Własne

0,00

10 697,62

10 697,62

630

 

 

Turystyka

0,00

786 560,14

786 560,14

 

63095

 

Pozostała działalność

0,00

786 560,14

786 560,14

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

589 920,10

589 920,10

 

 

 

Własne

0,00

589 920,10

589 920,10

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

196 640,04

196 640,04

 

 

 

Własne

0,00

196 640,04

196 640,04

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

142 817,16

142 817,16

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

142 817,16

142 817,16

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

107 112,87

107 112,87

 

 

 

Własne

0,00

107 112,87

107 112,87

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

35 704,29

35 704,29

 

 

 

Własne

0,00

35 704,29

35 704,29

Razem:

16 595 574,21

1 607 021,50

18 202 595,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/174/2013 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

983 358,00

6 222,00

989 580,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

940 000,00

5 000,00

945 000,00

 

 

4260

Zakup energii

0,00

5 000,00

5 000,00

 

 

 

Własne

0,00

5 000,00

5 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

29 358,00

1 222,00

30 580,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 358,00

600,00

23 958,00

 

 

 

Własne

23 358,00

600,00

23 958,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

800,00

800,00

 

 

 

Własne

0,00

800,00

800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

- 178,00

5 822,00

 

 

 

Własne

6 000,00

- 178,00

5 822,00

600

 

 

Transport i łączność

356 697,62

150 461,36

507 158,98

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

328 000,00

150 461,36

478 461,36

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

193 000,00

150 461,36

343 461,36

 

 

 

Własne

193 000,00

150 461,36

343 461,36

630

 

 

Turystyka

300 000,00

786 560,14

1 086 560,14

 

63095

 

Pozostała działalność

300 000,00

786 560,14

1 086 560,14

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

155 550,00

589 920,10

745 470,10

 

 

 

Własne

155 550,00

589 920,10

745 470,10

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51 850,00

196 640,04

248 490,04

 

 

 

Własne

51 850,00

196 640,04

248 490,04

750

 

 

Administracja publiczna

2 626 993,44

0,00

2 626 993,44

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 293 813,44

0,00

2 293 813,44

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

5 000,00

10 000,00

 

 

 

Własne

5 000,00

5 000,00

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

161 313,44

- 11 500,00

149 813,44

 

 

 

Własne

161 313,44

- 11 500,00

149 813,44

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0,00

5 500,00

5 500,00

 

 

 

Własne

0,00

5 500,00

5 500,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00

1 000,00

2 000,00

 

 

 

Własne

1 000,00

1 000,00

2 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

507 153,88

- 5 800,00

501 353,88

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

236 500,00

- 5 800,00

230 700,00

 

 

4260

Zakup energii

130 000,00

- 5 800,00

124 200,00

 

 

 

Własne

130 000,00

- 5 800,00

124 200,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

491 020,79

10 000,00

501 020,79

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

444 834,00

10 000,00

454 834,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

8 000,00

8 000,00

 

 

 

Własne

0,00

10 000,00

10 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

564 938,00

259 578,00

824 516,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

475 238,00

- 422,00

474 816,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 248,00

- 422,00

69 826,00

 

 

 

Własne

70 248,00

- 422,00

69 826,00

 

92695

 

Pozostała działalność

7 200,00

260 000,00

267 200,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

156 000,00

156 000,00

 

 

 

Własne

0,00

156 000,00

156 000,00

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

104 000,00

104 000,00

 

 

 

Własne

0,00

104 000,00

104 000,00

Razem:

 

 

 

17 159 938,41

1 207 021,50

18 366 959,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/174/2013 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2013 r.

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

 

864 364,20

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

864 364,20

Rozchody ogółem:

 

700 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

700 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/174/2013 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 lutego 2013 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych  w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

 

 

 

Wydatki

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

 

 

 

ogółem

w tym:

 

 

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

 

 

 

 

dotacje
z budżetu

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na wydatki bieżące

na inwestycje

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Zakłady budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

72 000,00

1 132 160,00

31 161,00

31 161,00

0,00

1 132 160,00

0,00

72 000,00

Ogółem

72 000,00

1 132 160,00

31 161,00

31 161,00

0,00

1 132 160,00

0,00

72 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/174/2013 

Rady Miejskiej w Człopie 

z dnia 28 lutego 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2013 r.

z tego:

 

 

 

 

 

 

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

258,00

0,00

258,00

010

01095

4300

 

3 500,00

0,00

3 500,00

926

92601

4210

 

500,00

0,00

500,00

926

92695

4210

 

800,00

0,00

800,00

razem

 

 

5 058,00

0,00

5 058,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

2 000,00

0,00

2 000,00

010

01095

4300

 

300,00

0,00

300,00

926

92601

4210

 

2 026,00

0,00

2 026,00

926

92601

4300

 

700,00

0,00

700,00

926

92695

4210

 

1 400,00

0,00

1 400,00

razem

 

 

6 426,00

0,00

6 426,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

850,00

0,00

850,00

926

92601

4210

 

500,00

0,00

500,00

926

92601

4300

 

200,00

0,00

200,00

926

92695

4210

 

924,00

0,00

924,00

razem

 

 

2 474,00

0,00

2 474,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

3 580,00

0,00

3 580,00

926

92695

4210

 

1 100,00

0,00

1 100,00

razem

 

 

4 680,00

0,00

4 680,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 088,00

0,00

2 088,00

razem

 

 

2 088,00

0,00

2 088,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

6 100,00

0,00

6 100,00

010

01095

4300

 

322,00

0,00

322,00

926

92601

4210

 

800,00

0,00

800,00

926

92695

4210

 

1 400,00

0,00

1 400,00

razem

 

 

8 622,00

0,00

8 622,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

300,00

0,00

300,00

razem

 

 

300,00

0,00

300,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

2 700,00

0,00

2 700,00

010

01095

4300

 

200,00

0,00

200,00

926

92695

4210

 

376,00

0,00

376,00

razem

 

 

3 276,00

0,00

3 276,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 142,00

0,00

2 142,00

razem

 

 

2 142,00

0,00

2 142,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

1 770,00

0,00

1 770,00

926

92695

4210

 

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

 

 

2 970,00

0,00

2 970,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

1 000,00

0,00

1 000,00

razem

 

 

1 000,00

0,00

1 000,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

1 170,00

0,00

1 170,00

razem

 

 

1 170,00

0,00

1 170,00

Ogółem:

 

 

40 206,00

0,00

40 206,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

23 958,00

 

 

010

01095

4300

 

4 322,00

 

 

926

92601

4210

 

3 826,00

 

 

926

92601

4300

 

900,00

 

 

926

92695

4210

 

7 200,00

 

 

 

 

 

razem:

40 206,00

 

 

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono otrzymaną refundację poniesionych kosztów związanych z przebudową, remontem
i wyposażeniem świetlicy w Wołowych Lasach – kwota 142 817,16 zł,

b) wprowadzono otrzymaną refundację poniesionych kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Trzebin – kwota 677 644,20 zł,

c) przeniesiono do właściwego paragrafu dotację na zadanie z zakresu administracji publicznej
– zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy i miasta Człopa, w zakresie zimowego utrzymania dróg (porozumienie z dnia 02.01.2013 r. zawarte z Powiatem Wałeckim)
– 10 697,62 zł.

2. po stronie  wydatków , zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały:

a) zwiększona została kwota wydatków na zadanie „Przebudowa i budowa ulic i chodników
w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna” – 150 461,36 zł,

b) w rozdziale 92109  zwiększono wydatki na remont   świetlicy Pieczyska – 10 000,00 zł,

c) zabezpieczono środki na XV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania – 260 000,00 zł,

d) przeniesiono środki między paragrafami w dziale 750 oraz z działu 900 do działu 010 kwotę 5 000,00 zł na zakup energii i 800,00 zł na remont pompy w miejscowości Trzcinno,

e) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Mielęcin – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

3. po stronie dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono otrzymaną kwotę dofinansowania inwestycji „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin i Dzwonowo- 786 560,14 zł (zgodnie z umową zawarta z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie).

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK w Człopie – zgodnie
z załącznikiem  nr 4 do niniejszej uchwały – pismo z dnia 07.01.2013 r.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów możliwa jest spłata kredytu w kwocie 400 000,00 zł (dot. Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie) – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.