UCHWAŁA NR XXIV/179/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Człopa.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Człopa.

2. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

Rozdział 1.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”. 

§ 3. 

1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” i nie może przekraczać 200 % tej kwoty. 

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie: 

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto – od 100 % do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1; 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł do 350 zł netto – od 90 % do 180 % kwoty, o której mowa w ust. 1; 

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 350 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 2 ust.2 regulaminu – od 80 % do 160 % kwoty, o której mowa w ust. 1. 

3. W przypadku uzyskiwania dochodów na osobę w rodzinie ucznia w wielkościach określonych w ust. 2 pkt 2 i 3, w rodzinach w których dwoje rodziców jest dotkniętych choćby jednym ze zjawisk wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały, albo rodzina nie posiada jednego lub dwojga rodziców – stypendium na ucznia w takiej rodzinie przysługuje według wyższego (najbliższego) przedziału, wynikającego z ust. 2 pkt 1 i 2. 

Rozdział 2.

Formy stypendium szkolnego

§ 4. 

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, 

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, 

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, 

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem. 

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

§ 5. 

1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. 

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1może być przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom w formie bonów towarowych.

3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

Rozdział 3.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 

1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa. 

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 1 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

§ 7. 

1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności: 

1) zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, 

2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, 

3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów, 

4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych, 

5) zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, 

6) zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia, 

7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej, 

8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy. 

2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 8. 

1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz Miasta i Gminy Człopa w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Ciałem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

3. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

3) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu,

4) sporządzenie listy osób kwalifikujących się do udzielenia stypendium.

§ 9. 

1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-2, ust. 2-3 regulaminu wypłacane są w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia. 

2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w szkołach usytuowanych na terenie gminy, do których uczęszczają uczniowie lub w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. 

Rozdział 4.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10. 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia. 

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę. 

6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

§ 11. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 6, § 7 ust. 1, § 8, § 9 regulaminu. 

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 12. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez stronę na wszczęcie tego postępowania. 

§ 13. 

1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli: 

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu, 

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły, 

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty, 

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar Gminy Człopa. 

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o którym mowa w ust. 1. 

3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Człopa. 

4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XVIII/140/2005 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 marca 2005r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/179/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego*(zasiłku szkolnego*)

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/179/2013 rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Człopa.

Art.90f. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) upoważnia radę gminy do przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Z uwagi na fakt, że dotychczas obowiązująca uchwała wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przyjęcie proponowanych roziązań jest w pełni uzasadnione.