UCHWAŁA NR XXIV/180/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa.

Na podstawie art. 90t ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznając konieczność otoczenia opieką uzdolnione dzieci i młodzież, których wiedza i osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki, artystyczne i sportu wykraczają poza wymagania programowe szkół i uczelni, w których kształcą się lub posiadają inne znaczące osiągnięcia Rada Miejska w Człopie przyjmuje lokalny program wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie obowiązków w zakresie realizacji programu powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Traci moc Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/180/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście
i Gminie Człopa

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/180/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa

Zalacznik2.pdf