UCHWAŁA NR XXV/188/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529), w związku z art. 4 ust. 2
i 11 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 83), Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1.  Udziela się bonifikaty w wysokości 65% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym dla nieruchomości, które są wykorzystywane na cele mieszkaniowe w przypadku jej jednorazowej zapłaty.

§ 2.  Udziela się bonifikaty w wysokości 35% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługującego osobom fizycznym od nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w przypadku spłaty należności w trybie ratalnym.

§ 3.  Oprocentowanie niespłaconej kwoty rozłożonej na raty jest równe stopie redyskonta weksla.

§ 4. Dana bonifikata przysługiwać będzie osobom nie posiadającym zobowiązań finansowych wobec Gminy Człopa.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXVI/203/2006 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/188 / 2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przepis art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości daje radzie gminy prawo do ustalenia w drodze uchwały bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, do uiszczenia której jest zobowiązany  użytkownik wieczysty na rzecz dotychczasowego właściciela.

Proponowane rozwiązania mają zachęcić użytkowników wieczystych do nabywania prawa własności, stąd przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.