UCHWAŁA NR XXV/187/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 98 lit. a i art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się na terenie całej gminy stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 30% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

2. Ustala się na terenie całej gminy stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 50% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XIII/88/2004 Rady Miejskiej w Człopie z dnia z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/187/ 2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca  2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.

Przepis art. 98 lit. a ust. 1 oraz 146 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustala maksymalne wartości opłat, których wysokość w drodze uchwały ma określić rada gminy.

Mając na względzie powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.