UCHWAŁA NR XXV/182/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                 133 898,00  zł

       zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę               1 515 696,53

       zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  18 336 493,71 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 447 371,00 zł

- wydatkami w kwocie 19 882 656,44 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 447 371,00 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 546 162,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 marca 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

6 118 597,00

133 898,00

6 252 495,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 080 043,00

133 898,00

4 213 941,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 080 043,00

133 898,00

4 213 941,00

 

 

 

Własne

4 080 043,00

133 898,00

4 213 941,00

Razem:

18 202 595,71

133 898,00

18 336 493,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 marca 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

989 580,00

927 346,09

1 916 926,09

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

945 000,00

927 346,09

1 872 346,09

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

927 346,09

967 346,09

 

 

 

Własne

40 000,00

927 346,09

967 346,09

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

40 000,00

40 000,00

 

40003

 

Dostarczanie energii elektrycznej

0,00

40 000,00

40 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

40 000,00

40 000,00

 

 

 

Własne

0,00

40 000,00

40 000,00

600

 

 

Transport i łączność

507 158,98

147 160,00

654 318,98

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

478 461,36

147 160,00

625 621,36

 

 

4270

Zakup usług remontowych

100 000,00

90 000,00

190 000,00

 

 

 

Własne

100 000,00

90 000,00

190 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

37 160,00

57 160,00

 

 

 

Własne

20 000,00

37 160,00

57 160,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

343 461,36

20 000,00

363 461,36

 

 

 

Własne

343 461,36

20 000,00

363 461,36

710

 

 

Działalność usługowa

68 000,00

20 000,00

88 000,00

 

71035

 

Cmentarze

43 000,00

20 000,00

63 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

Własne

0,00

20 000,00

20 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 626 993,44

23 898,00

2 650 891,44

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 293 813,44

23 898,00

2 317 711,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

90 000,00

10 000,00

100 000,00

 

 

 

Własne

90 000,00

10 000,00

100 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

123 513,44

13 898,00

137 411,44

 

 

 

Własne

123 513,44

13 898,00

137 411,44

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

468 800,00

81 000,00

549 800,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

85 700,00

25 000,00

110 700,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

Własne

0,00

25 000,00

25 000,00

 

75495

 

Pozostała działalność

0,00

56 000,00

56 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

56 000,00

56 000,00

 

 

 

Własne

0,00

56 000,00

56 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

65 000,00

11 292,44

76 292,44

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

61 500,00

11 292,44

72 792,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 400,00

5 600,00

9 000,00

 

 

 

Własne

3 400,00

5 600,00

9 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 599,12

5 552,44

18 151,56

 

 

 

Własne

12 599,12

5 552,44

18 151,56

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

100,00

200,00

 

 

 

Własne

100,00

100,00

200,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

200,00

40,00

240,00

 

 

 

Własne

200,00

40,00

240,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

501 020,79

225 000,00

726 020,79

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

454 834,00

225 000,00

679 834,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

25 000,00

33 000,00

 

 

 

Własne

8 000,00

25 000,00

33 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

200 000,00

220 000,00

 

 

 

Własne

20 000,00

200 000,00

220 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

824 516,00

40 000,00

864 516,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

474 816,00

40 000,00

514 816,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

40 000,00

65 000,00

 

 

 

Własne

25 000,00

40 000,00

65 000,00

Razem:

18 366 959,91

1 515 696,53

19 882 656,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/182/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 246 162,73

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

1 381 798,53

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

864 364,20

Rozchody ogółem:

 

700 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

700 000,00

Finansowanie

 

1 546 162,73

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXV/182/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia  27  marca  2013 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie dochodów , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

a) wprowadzono ostateczną kwotę subwencji oświatowej na 2013 r. – 133 898,00 zł;

2. po stronie  wydatków , zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały :

a) zwiększono wydatki:

- w dziale 750 Administracja publiczna – 23 898,00 zł na zakupy i usługi,

- w dziale 600 Transport i łączność – 20 000,00 zł na  usługi

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 000,00 remont świetlicy
w Pieczyskach

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 40 000,00 zł (opracowanie założeń do planu zaopatrzenia Gminy Człopa w energię oraz wykonanie Studium Wykonalności do określenia możliwości oraz rentowności korzystania ze źródeł energii odnawialnej)

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25 000,00 zł (wyciąg do odprowadzania spalin z garaży OSP Człopa)

3. wprowadzono wolne środki z 2012 r. w łącznej kwocie   1 381 798,53 zł na:

a) realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2013r.–11 292,44 zł (rozliczenie 2012 r.),

b) środki uzyskane z mandatów w 2012 r.  przeznaczone na bezpieczeństwo – 103 160,00 zł (monitoring,  remont i oznakowanie dróg),

c) zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice” –  627 346,09 zł,

- „Sieć wodociągowa Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradzi” – 300 000,00 zł,

-„Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie”  - 200 000,00 zł,

-„Budowa kaplicy cmentarnej w Człopie”- 20 000,00 zł,

- Przebudowa i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna-    20 000,00 zł,

d) zakup placu zabaw na osiedle Moniuszki i Leśne – 40 000,00 zł,

e) remont ul. Podgórnej – 60 000,00 zł