SPRAWOZDANIE NR 09/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2012 r.

A. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy  po zmianach dokonanych na mocy uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

 


Plan na 2012 r.

Plan po zmianach

Wykonanie na 31.12.2012 r..

% realizacji budżetu

A. Dochody

14 471 732,00

16 293 778,40

15 858 227,97

97,33%

w tym bieżące

14 271 732,00

15 928 578,40

15 420 302,63

96,81%

w tym majątkowe

200 000,00

365 200,00

437 925,34

119,98%

B. Wydatki

15 045 774,79

18 327 510,06

16 384 907,95

89,40%

w tym bieżące

13 632 304,79

15 495 918,70

14 331 436,80

92,49%

w tym majątkowe

1 413 470,00

2 831 591,36

2 053 471,15

72,52%

C. Nadwyżka/deficyt (A-B)

574 042,79

- 2 033 731,66

- 526 679,98

25,90%

D. Przychody

993 423,23

2 504 246,10

2 327 858,95

92,96%

w tym kredyty i pożyczki

993 423,23

993 423,23

817 036,08

82,24%

w tym inne źródła

0,00

1 510 822,87

1 510 822,87

100,00%

E. Rozchody

419 380,44

419 380,44

419 380,44

100,00%

w tym spłaty kredytów

419 380,44

419 380,44

419 380,44

100,00%

F. Finansowanie (D-E)

574 042,79

2 084 865,66

1 908 478,51

91,94%

DOCHODY

Z zestawienia tabelarycznego sprawozdania znajdującego się w dalszej części raportu (B.1.) wynika, że w 2012 r. wykonano dochody ogółem w 97,33 %.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2012 r. otrzymaliśmy  292 629,94 zł:

1. ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Druga Szansa” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie  – 152 040,55 zł

2. środki na sfinansowanie dowozu dzieci - projekt „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 101 840,20 zł

3. wsparcie finansowe udzielone przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Człopie – 8 250,00 zł

4. dofinansowanie  Małego Projektu pod tytułem „Muzyka łagodzi obyczaje – Fermata” w ramach Funduszu Małych Projektów –projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Człopie – 30 499,19 zł

Ważniejsze źródła dochodów w ujęciu tabelarycznym:

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody                    

16 293 778,40

15 858 227,97

97,33%

1. dochody własne      

6 493 202,00

6 132 202,30

94,44%

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 418 561,00

1 517 106,95

106,95%

2. subwencja ogólna

6 056 220,00

6 056 220,00

100,00%

a) oświatowa

4 129 451,00

4 129 451,00

100,00%

b) wyrównawcza

1 857 952,00

1 857 952,00

100,00%

c) równoważąca

59 423,00

59 423,00

100,00%

d) środki na uzupełnienie dochodów gminy

9 394,00

9 394,00

100,00%

3. dotacje na zadania zlecone  

2 658 545,21

2 629 419,12

98,90%

4. dotacje na zadania własne, dotacje na inwestycje

1 085 811,19

1 040 386,55

95,82%

Struktura dochodów wykonanych

Stan należności wymagalnych na 31.12.2012 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2011 r.

 

31.12.2011 r.

31.12.2012 r.

zmiana stanu

1.Podatki i opłaty

329 348,26

499 257,13

169 908,87

Podatek od nieruchomości , w tym :

201 369,45

267 920,98

66 551,53

osoby prawne

41 990,55

66 817,55

24 827,00

osoby fizyczne

159 378,90

201 103,43

41 724,53

Podatek rolny , w tym:

114 635,38

160 348,56

45 713,18

osoby prawne

0,00

0,00

0,00

osoby fizyczne

114 635,38

160 348,56

45713,18

Podatek leśny , w tym :

71,78

55,20

-16,58

osoby prawne

0,00

0,00

0,00

osoby fizyczne

71,78

55,20

-16,58

Podatek od środków transportowych, w tym :

632,00

6 471,30

5 839,30

osoby prawne

0,00

0,00

0,00

osoby fizyczne

632,00

6 471,30

5 839,30

Opłata od posiadania psów, w tym :

839,05

1 173,98

334,93

osoby fizyczne

839,05

1 173,98

334,93

Czynsz dzierżawny -os. fizyczne

5 274,90

10 187,73

4 912,83

Czynsz dzierżawny -os. prawne

120,00

0,00

-120,00

Sprzedaż- przychody przyszłych okresów

376,08

376,08

0,00

Wieczyste użytkowanie gruntów

322,92

537,30

214,38

Mandaty

5 706,70

52 186,00

46 479,30

2.Należności z tytułu czynszów

77 699,87

82 196,56

4 496,69

3.Należności od urzędów skarbowych

7 100,66

6 391,26

-709,40

4. Należności wymagalne

499 498,49

580 042,01

80 543,52

MGOPS z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

483 535,50

553 821,73

70 286,23

PP z tytułu dostaw i usług

439,86

777,12

337,26

ZGK z tytułu dostaw i usług

15 341,25

25 417,84

10 076,59

Vat od czynszu dzierżawnego - os. fizyczne

181,88

25,32

-156,56

OGÓŁEM NALEŻNOŚCI

913 647,28

1 167 886,96

254 239,68

W porównaniu do stanu na 31.12.2011 r. zaobserwowano wzrost należności wymagalnych ogółem
o 254 239,68 zł, co jest spowodowane wzrostem należności wymagalnych przede wszystkim   w następujących pozycjach:  

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego o 70 286,23 zł

- mandaty  -  46 479,30 zł

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 41 724,53 zł,  osoby  prawne – 24 827,00 zł

- podatek rolny osoby fizyczne – 45 713,18 zł

W 2012 r. wysłano:

 

upomnienia

tytuły wykonawcze / pozwy o nakazanie zapłaty

Podatek od nieruchomości

805

292

Podatek rolny

267

86

Podatek leśny

13

-

Podatek od środków transportu

10

1

Opłata od posiadania psów

93

30

Czynsz dzierżawny

48

-

Mandaty

-

29

Czynsz mieszkaniowy oraz wynajem pomieszczeń

92

10

Razem

1 328

448

W 2012 roku podatek rolny został umorzony w  wysokości 615,00 zł.

Podatek od nieruchomości  odroczono w kwocie 1 532,87 zł  (należność główna), odsetki 214,00 zł, opłata prolongacyjna 85,00 zł, umorzono kwotę 207,60 zł.

WYDATKI

Struktura wykonania wydatków na 31.12.2012 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Struktura wydatków na 31.12.2012 r.

Wydatki

18 327 510,06

16 384 907,95

89,40%

100,00%

w tym :

 

 

 

 

wydatki bieżące w tym:

15 495 918,70

14 331 436,80

92,49%

87,47%

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 220 857,55

6 163 082,20

99,07%

43,00%

na obsługę długu

201 000,00

118 537,89

58,97%

0,83%

dotacje

761 842,87

760 398,53

99,81%

5,31%

wydatki majątkowe w tym:

2 831 591,36

2 053 471,15

72,52%

12,53%

dotacje

169 000,00

168 067,07

99,45%

8,18%

Struktura wydatków wykonanych:

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 

Dział

Treść

Plan po zmianach na 2012 r.

Zrealizowane wydatki według stanu na 31.12.2012 r.

Struktura wydatków na 31.12.2012 r.

% wykonania planu rocznego

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 152 860,21

1 129 491,63

6,89%

97,97%

600

Transport i łączność

935 674,36

640 844,97

3,91%

68,49%

630

Turystyka

75 500,00

16 790,06

0,10%

22,24%

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 118 938,01

640963,46

3,91%

57,28%

710

Działalność usługowa

66 000,00

60 442,83

0,37%

91,58%

750

Administracja publiczna

2 519 037,52

2 459 113,73

15,01%

97,62%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

873,00

873,00

0,01%

100,00%

752

Obrona narodowa

500,00

58,51

0,00%

11,70%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

789 800,00

128 705,32

0,79%

16,30%

757

Obsługa długu publicznego

201 000,00

118 537,89

0,72%

58,97%

758

Różne rozliczenia

38 553,28

0,00

0,00%

0,00%

801

Oświata i wychowanie

5 427 547,80

5 380 215,49

32,84%

99,13%

851

Ochrona zdrowia

75 674,86

69 329,81

0,42%

91,62%

852

Pomoc społeczna

3 392 212,14

3 351 570,43

20,46%

98,80%

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

437 102,01

404 777,86

2,47%

92,60%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

297 472,00

266 917,67

1,63%

89,73%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

615 396,72

567 285,73

3,46%

92,18%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

711 446,15

691 730,03

4,22%

97,23%

926

Kultura fizyczna i sport

471 922,00

457 259,53

2,79%

96,89%

 

Razem

18 327 510,06

16 384 907,95

100,00%

89,40%

Omówienie ważniejszych wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale wydatkowano  1 129 491,63 zł  to jest 97,97 % rocznego planu, z czego 884 320,83 zł czyli 98,15 % dotyczy wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów         z podatku rolnego

10 074,81

zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi finansowany z dotacji na zadania zlecone

208 572,21

wydatki sołectw w ramach środków sołeckich

25 581,78

wynajem autobusu – wyjazd na Targi Rolne

930,00

opłaty i prowizje

12,00

sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo

844 187,85

przebudowa  systemu zasilania w wodę dla m. Przelewice

40 132,98

Dział 600 Transport i łączność

Środki przeznaczone na ten dział wykorzystano w 68,49 %.

W rozdziale 60011 - opłata za zajęcie pasa drogowego- 3 573,04 zł

w rozdziale 60013 - opłata za zajęcie pasa drogowego- 241,10 zł

w rozdziale 60014- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 426,93, oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych –3 913,60 zł

w rozdziale 60016 poniesiono wydatki w kwocie 626 732,51 zł :

- remonty dróg gminnych – 106 694,16 zł

- zakup materiałów do remontu dróg gminnych, paliwa do wykaszania poboczy – 3 938,92 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 16 590,94 zł

- malowanie oznakowań poziomych  - 1 600,00 zł

- udrożnienie przepustowości drogi – 391,14 zł

- opłaty i prowizje –2,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 497 515,35 zł  w tym:

- przebudowa drogi w Wołowych Lasach- 13 767,70 zł

- przebudowa ulicy Akacjowej – 483 747,65 zł

w rozdziale 60095 wydatki na kwotę 4 957,79 zł:

– wiata przystankowa – 3 813,00 zł

- naprawa wiaty w Drzonowie – 1 144,79 zł

Dział 630 Turystyka

W omawianym dziale na plan 75 500,00 zł wydatkowaliśmy środki w kwocie 16 790,06 zł tj. 22,24% planu, przeznaczając je na:

- wykonanie kładki na rzece Cieszynce – 4 464,40 zł

- zagospodarowanie turystyczne-budowa ścieżek pieszo-rowerowych 12 325,66 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 640 963,46 zł tj. 57,28 % z planu rocznego.

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – rozdział 70004 wykorzystano 179 960,59 zł tj. 91,85 % z planu rocznego.

Na zakup usług remontowych 59 457,64 zł, z tego :

- przekazano na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 38 090,24 zł

- remont mieszkań gminnych – 20 444,37 zł

- prace kominiarskie – 415,80 zł

- czynsz za mieszkanie z odszkodowania PZU – 507,23 zł

Do ważniejszych pozycji wydatków w ramach gospodarki mieszkaniowej należą również:

- zakup energii i wody – 5 166,98 zł,

- wywóz nieczystości stałych – 33 289,96 zł

- usługi kominiarskie – 18 704,74 zł

- prowizje bankowe – 675,19 zł

- konsultacje informatyczne – 966,29 zł

- składki ubezpieczeniowe  - 9 452,00 zł

- zimowe utrzymanie chodników – 696,29 zł

- opłacanie na podstawie umowy zlecenia bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej
- 3 240,00 zł

- zakup materiałów – 3 836,90 zł

- koszty ekspl., ogrzewanie, woda mieszkanie gminne ul. Osiedlowa 3/15 – 8 088,74 zł

- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach gminnych i zarządzanych przez gminę – 6 105,00 zł

- pomiary instalacji elektrycznej –9 751,64 zł

- wymiana okien i drzwi – 8 613,13 zł

- instalacja CO w mieszkaniu gminnym- 10 800,00zł

- koszenie trawników –990,00 zł

- czyszczenie kanalizacji – 126,09 zł

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowaliśmy wydatki w wysokości
461 002,87 zł, tj. 49,95% planu rocznego  finansując przede wszystkim:

- zakup opału do budynku  po filii Szkoły Podstawowej w Człopie w miejscowości  Mielęcin - 11 234,82 zł

- zakup energii elektrycznej i wody – 1 597,34 zł

- usługi remontowe w budynku byłej szkoły w Mielęcinie – 22 764,85 zł

- opłaty i prowizje – 62,63 zł

- usługi kominiarskie – 808,14 zł

- wywóz odpadów komunalnych – 582,00 zł

- usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, ogłoszenia itp. – 40 553,05 zł

- wydatki inwestycyjne :„Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” – 40 777,90 zł

(wydatki niewygasające - 342 595,51 zł)


Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 60 442,83 zł, tj. 91,58 % planu rocznego.

Działalność usługowa dotyczy:

- planu zagospodarowania przestrzennego, zrealizowane wydatki w tej pozycji dotyczą m.in. wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 29 563,20 zł

- cmentarzy komunalnych (Człopa, Mielęcin, Wołowe Lasy) – w ramach tego rozdziału opłaty za administrowanie cmentarzami, które wyniosły – 30 000,00 zł

- opieka nad grobami nieznanych żołnierzy- 500,00 zł,

- energia – 371,61 zł

- opłaty i prowizje – 8,02 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 2 519 037,52 zł, wykorzystano zaś  kwotę
2 459 113,73 zł, tj. 97,62 % planu rocznego .

Wykorzystana kwota 91 285,47 zł dotyczy administracji rządowej z czego 84 485,63 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na funkcjonowanie Rady Miejskiej  w omawianym okresie na plan 95 400,00 zł wykorzystano     93 476,63 zł co stanowi 97,98% planu rocznego.

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy Człopa wykorzystano 2 170 000,00 zł to jest 97,97 % planu rocznego,
z czego kwota 1 308 822,01 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, co stanowi 60,31 % sumy poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Inne ważniejsze wydatki urzędu dotyczą:

zakup materiałów i wyposażenia – 105 004,13 zł ( z tego:  54 993,33 zł – dotyczy zakupu  opału, 4 199,00 zł
– sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego, 16 382,12 zł – zakup artykułów biurowych, zakup pozostałych materiałów na potrzeby urzędu- 22 922,19 zł, 3 052,99 zł – prenumeraty czasopism, 3 454,50 zł
- środki czystości,)  zakup książek –3 487,81 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 16 455,04 zł, usługi remontowe – 45 650,84 zł (w tym: remont pomieszczeń łącznika przy UMiG, konserwacja systemu alarmowego, przegląd i konserwacja ksero, prace remontowe kotłowni i komina), zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł, znaki pocztowe – 48 442,00 zł, usługi radcowskie – 40 368,60 zł, opłaty i prowizje bankowe – 864,58 zł, dozór jednostki pod względem przepisów bhp – 2 952,00 zł, utrzymanie i aktualizacja skrzynki pocztowej oraz strony internetowej - 6 642,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 24 664,21 zł, podróże służbowe krajowe wraz
z ryczałtami – 29 695,27 zł  i 2 200,69 zł podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki (polisy, składki członkowskie)– 37 710,38 zł, odpis na ZFŚS – 31 931,80 zł, podatek od nieruchomości 340 387,00 zł, szkolenia pracownicze – 7 812,00 zł.

W rozdziale 75045 komisje poborowe na plan 1 700,00 zł wykorzystano 540,80 zł ( tj. 31,81 % planu rocznego).

W rozdziale 75075 promocja na plan 75 000,00 wykorzystano 73 611,39 zł ( tj. 98,15 % planu rocznego)
z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 889,64 zł, dotyczy m. in. opracowania pt. ”Szkice do dziejów Człopy i okolic”, tłumaczenie materiałów oraz pełnienie funkcji  tłumacza podczas spotkania
z niemieckim partnerem w PNCKiS w Człopie.

W tym rozdziale wydatkowano:

- 8 985,34 zł na zakup materiałów promocyjnych (puchary, grawertony, długopisy, atlasy, materiały na  spotkanie noworoczne i bieg na orientację),

- 49 736,41 zł na zakup usług pozostałych obejmujących przede wszystkim: reklamy, ogłoszenia prasowe, wykonanie kalendarzy i kart  świątecznych, działania promocyjne w ramach zawodów kajakowych oraz biegu na orientację, itp.

W rozdziale 75095 pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 30 198,54 zł, tj. 86,78 % planu rocznego, finansując diety sołtysów  23 800,00 zł, inkaso 3 811,12, prowizje bankowe 92,77 zł, kalendarze 216,72 zł oraz opłaty komornicze 2 277,93 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego działu wykorzystaliśmy  873,00 zł tj. 100,00 % planu na aktualizację rejestru wyborców. Źródłem realizacji  wydatków jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  w Koszalinie.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu na plan 500,00 zł wykorzystaliśmy 58,51 zł finansując delegacje służbowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu na plan 789 800,00 zł wykorzystaliśmy 128 705,32 zł co stanowi  16,30% planu rocznego, z tego kwota 76 300,40 zł dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne,

Na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Człopa, Wołowe Lasy, Mielęcin.

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 964,35 zł

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych – 13 518,64 zł

- zakup paliwa dla jednostek – 12 424,11 zł

- zakup materiałów (części do samochodu, ubrania strażackie, art. chemiczne ) – 4 968,78 zł

- zakup opału – 2 399,98 zł

- prenumerata czasopisma „Strażak” – 215,84 zł

- energia elektryczna i woda – 6 111,23 zł

- pozostałe usługi 16 461,28 zł ( w tym: przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe aparatów oddechowych, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje, wymiana okien i wykonanie sufitu w OSP Człopa)

- usł. telekomunikacyjne – 115,30 zł

- ubezpieczenia i opłaty ewidencyjne – 5 120,89 zł

W rozdziale Obrona Cywilna wydatkowano środki w wysokości 2 500,00 zł na zakup i montaż akumulatorów do syreny na budynku UMiG Człopa.

W rozdziale Straż Miejska wydatkowano środki w wysokości 49 268,59 zł na zakup czytnika kart kryptograficznych i umundurowania, prowizje, delegacja, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych, wykonanie dokumentacji pomocniczej.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano środki w kwocie 636,33 zł przeznaczając je na:

- serwis programu komputerowego SRK  na potrzeby zarządzania kryzysowego – 319,80 zł

- delegacje- 315,53 zł

- prowizje – 1,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Po stronie wydatków na plan 201 000,00 zł wykorzystano 118 537,89 zł:

- na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie -  60 039,79 zł

- na obsługę kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo
   58 498,10 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W w/w dziale pozostają po stronie planu środki w wysokości 38 553,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 99,13 % planu rocznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 89,73 % planu rocznego.

 

plan

wykonanie ogółem

%
(2/1)

wykonanie wynagrodzenia i pochodne

%
(4/2)

 

1

2

3

4

5

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 427 547,80

5 380 215,49

99,13%

4 112 875,94

76,44%

Szkoły Podstawowe

2 558 182,35

2 522 633,99

98,61%

2 041 642,20

80,93%

w tym inwestycje :agregat prądotwórczy i maszyna czyszcząca

21 500,00

21 335,00

99,23%

-

-

Przedszkola

776 426,92

772 727,26

99,52%

556 257,62

71,99%

w tym inwestycje :agregat prądotwórczy

6 642,00

6 642,00

100,00%

-

-

Gimnazja

1 678 530,00

1 677 925,98

99,96%

1 426 539,44

85,02%

w tym inwestycje :drzwi do auli szkolnej

6 630,00

6 629,70

100,00%

-

-

Dowożenie uczniów do szkół

378 687,53

377 197,62

99,61%

87 476,68

23,19%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 471,00

13 801,24

70,88%

-

-

Pozostała działalność

16 250,00

15 929,40

98,03%

960,00

6,03%

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

297 472,00

266 917,67

89,73%

60 331,63

22,60%

Świetlice szkolne

72 300,00

64 789,47

89,61%

60 331,63

93,12%

Pomoc materialna dla uczniów

225 172,00

202 128,20

89,77%

-

-

RAZEM DZIAŁ 801 i 854

5 725 019,80

5 647 133,16

98,64%

4 173 207,57

73,90%

Oprócz wydatków na wynagrodzenia wśród wydatków bieżących istotną pozycję stanowią:

- opał – 18 552,35 zł (SP Człopa), 16 815,12 zł (PG), 11 916,08 zł (PP Człopa)

- odpis na ZFŚS – 132 994,53 zł (SP Człopa), 66 071,43 zł (PG Człopa), 30 680,70 zł
(PP Człopa)

- zakup żywności w PP w Człopie – 61 961,59 zł

- zakup biletów dla dzieci dojeżdżających oraz opłacanie usługi dowozu dzieci do szkoły
– 239 818,10 zł (PG Człopa)

- zakup paliwa do Gimbusa – 37 396,34 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wyniosły 69 329,81 zł i dotyczyły realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz  gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W rozdziale przeciwdziałanie narkomanii na plan 2 400,00 zł zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 201,18 zł (kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” , prowizje).

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi  na plan 73 274,86 zł wydano 67 128,63 zł. Wydatki  w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych dotyczące: prowadzenia świetlic środowiskowych, pracy komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przeprowadzenia zajęć pedagogicznych, prowadzenia terapii dla dzieci i młodzieży, sprzątania w Gminnym Ośrodku Wsparcia  w Człopie, prowadzenia zajęć sportowo-profilaktycznych -  29 797,53 zł

- zajęcia psychoterapeutyczne -  9 000,00 zł

- energii elektrycznej i wody – 7 630,73  zł

- programy profilaktyczne-3 230,00 zł

- remont świetlicy środowiskowej –3 100,00 zł

- opłaty i prowizje –93,46 zł

- wywóz nieczystości – 156,48 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną wykorzystano 3 351 570,43 zł na plan 3 392 212,14 zł. Wydatki                      
 w omawianym dziale zrealizowano więc w 98,80 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowych  na zadania zlecone wykorzystaliśmy w omawianym dziale  
2 351 473,91 zł, w tym na:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                
 z ubezpieczenia społecznego  -  2 309 798,11 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia           z pomocy społecznej -  22 275,80 zł,

c) wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19 400,00 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne wyniosły 986 377,02 zł
i dotyczą one:

- świadczeń społecznych (w rozdziale domy pomocy społecznej) – 24 108,88 zł z budżetu gminy

- wspieranie rodziny – 13 351,81 zł (13 168,06 zł z dotacji na zadania własne, 183,75 zł
z budżetu gminy)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczen   z pomocy społecznej – 1 500,00 ze środków budżetu gminy

- zasiłki stałe – 10 293,14 zł z dotacji na zadania własne

- dodatków mieszkaniowych 131 215,44 zł (w tym kwota 27,00 zł dotyczy prowizji bankowych)

- zasiłków i pomocy w naturze – 205 993,21 zł ,na które składają się: zasiłki okresowe  z dotacji na zadania własne 156 993,21 zł oraz ze środków z budżetu gminy: zasiłki okresowe – 3 428,32 zł, zasiłki celowe 35 063,48 zł, opłaty za pobyt w schroniskach – 10 508,20 zł

- zasiłki stałe – 127 665,08 zł z dotacji na zadania własne

- wydatków na ośrodek pomocy społecznej 247 743,46 zł , (w tym wynagrodzenia                        
i pochodne – 184 197,84 zł)  finansowane z dotacji na zadania własne w kwocie            
93 720,00 zł i w kwocie  90 477,84 zł z budżetu gminy

- dożywiania 218 986,00 zł , z tego w kwocie 173 986,00 zł ze środków z dotacji na zadania własne oraz
45 000,00 zł ze środków budżetu gminy

- opłat na Pilski Bank Żywności – 5 520,00 zł

- opłacenie prac społecznie-użytecznych wykonywanych na terenie gminy – 13 719,50 zł, refundowanych
w 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartego porozumienia

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu na plan 437 102,01 zł wykorzystano 404 777,86 zł tj. 92,60%,  realizując następujące projekty:

a) projekt „Druga Szansa” w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przy dofinansowaniu  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 152 040,55 zł z budżetu państwa  oraz przy udziale własnym 16 897,28 zł

b) projekt „Tęczowe Przedszkole w Gminie Człopa” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- wkład własny – na plan 134 479,92 zł wykorzystano 133 999,83 zł, tj. 99,64% planu rocznego

- środki otrzymane na sfinansowanie dowozu dzieci  na plan 118 707,00 zł zrealizowano 101 840,20 zł tj. 85,79% planu rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków odnotowano na poziomie 92,18% planu rocznego i dotyczą one:

 

PLAN

WYKONANIE

% WYKONANIA

Gospodarka odpadami

40 000,00

30 873,00

77,18%

Oczyszczanie miast i wsi w tym:              

67 400,00

64 399,30

95,55%

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 000,00

2 737,83

91,26%

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

38 500,00

37 975,64

98,64%

Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

207 000,00

182 139,39

87,99%

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3 500,00

3 448,00

98,51%

Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:

200 896,72

199 963,79

99,54%

dotacja przedmiotowa

31 896,72

31 896,72

100,00%

dotacja na dofinansowanie inwestycji

169 000,00

168 067,07

99,45%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

15 000,00

13 156,00

87,71%

Pozostała działalność

46 600,00

38 778,61

83,22%

Razem

615 396,72

567 285,73

92,18%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny w wysokości 711 446,15 zł zrealizowano w 97,23 %. W ramach tego działu finansowaliśmy funkcjonowanie Dom Kultury w Człopie wraz ze świetlicami wiejskimi oraz Biblioteką Miejską w Człopie wraz
z filiami.

Na bieżącą działalność Domu Kultury przekazano z budżetu  dotację podmiotową w wysokości    390 000,00 zł oraz dotacje celowe szczegółowo omówione w części B.3.

Natomiast na bieżącą działalność Biblioteki przekazano kwotę 42 033,88 zł z tego wykorzystano    41 850,56 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie wydatki w tym dziale wyniosły 457 259,53 zł na plan 471 922,00 zł tj. 96,89 % planu rocznego.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe  P-NCKiS na plan 371 200,00 zł wykonało wydatki  w  kwocie 363 031,92 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 413,59 zł

- wydatki majątkowe 38 331,35 zł

 

Plan

Wykonanie

% Wykonania

Obiekty sportowe

410 082,00

396 938,39

96,79%

w tym: wynagrodzenia i pochodne

166 890,00

158 664,33

95,07%

w tym: inwestycje

38 331,35

38 331,35

100,00%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

55 000,00

54 990,98

99,98%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

55 000,00

54 990,98

99,98%

Pozostała działalność

6 840,00

5 330,16

77,93%

Ogółem

471 922,00

457 259,53

96,89%

W rozdziale Pozostała działalność finansowano wydatki sołectw  4 325,65 zł, energia 999,11 zł oraz opłaty
i prowizje 5,40 zł.

Szczegółowa informacja na temat zrealizowanych wydatków inwestycyjnych według stanu na 31.12.2012 r.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Wykonane wydatki

 

 

 

2012

31.12.2012

010

01010

Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo

850 000,00

844 187,85

010

01010

Przebudowa systemu zasilania w wodę dla Przelewic

50 970,00

40 132,98

600

60016

Budowa drogi i chodników ul. Akacjowa w Człopie

540 000,00

483 747,65

600

60016

Przebudowa drogi gminnej  w Wołowych Lasach

186 000,00

13 767,70

600

60095

Wiata przystankowa

5 000,00

3 813,00

630

63095

Zagospodarowanie turystyczne Gminy Człopa- budowa ścieżek pieszo-rowerowych do miejscowości Trzebin, Dzwonowo

71 000,00

12 325,66

700

70005

Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie

836 518,01

383 373,41

801

80101

Agregat prądotwórczy, maszyna czyszcząca – Szkoła Podstawowa w Człopie

21 500,00

21 335,00

801

80104

Agregat prądotwórczy – Przedszkole Publiczne w Człopie

6 642,00

6 642,00

801

80110

Drzwi do auli szkolnej – Publiczne Gimnazjum w Człopie

6 630,00

6 629,70

853

85395

Plac zabaw – Tęczowe Przedszkole w Mielęcinie

30 000,00

29 586,90

900

90017

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Moniuszki w Człopie - ZGK

157 000,00

156 067,07

900

90017

Sieć wodociągowa Miradź-Jelenie -ZGK

12 000,00

12 000,00

921

92109

Budowa świetlicy wiejskiej w Drzonowie

20 000,00

1 530,88

926

92601

Agregat prądotwórczy, maszyna czyszcząca, linie boiska do piłki siatkowej –PNCKiS w Człopie

38 331,35

38 331,35

razem

2 831 591,36

2 053 471,15

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2012 r.

Gmina Człopa nie posiadała zobowiązań wymagalnych według stanu na 31.12.2012 r.

Realizacja planu przychodów budżetu

Kredyty i pożyczki zaplanowano na kwotę 993 423,23 zł a zrealizowano w wysokości                      817 036,08 zł  na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Trzebin, inne źródła- w tej pozycji wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie  1 510 822,87 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Miasta i Gminy Człopa
z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1 935 635,80 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2012 r. wyniósł 12,21%.

Realizacja planu rozchodów budżetu

W budżecie na 2012 r. zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 419 380,44 zł, które dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego na budowę Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu   w Człopie.

Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej  według stanu na 31.12.2012 rok – część B.4.

Informacja o wykonaniu wydatków Miasta i Gminy Człopa na programy finansowane              
z udziałem  środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  w Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2012 roku – część B.5.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na 31.12.2012 r.

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan na 2012 r.

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

373 772,21

380 042,21

101,68

 

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

373 772,21

380 042,21

101,68

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0,00

165 200,00

171 470,00

103,80

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

208 572,21

208 572,21

100,00

 

020

 

 

Leśnictwo

2 000,00

2 000,00

6 873,86

343,69

 

 

02001

 

Gospodarka leśna

2 000,00

2 000,00

6 873,86

343,69

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

2 000,00

6 873,86

343,69

 

600

 

 

Transport i łączność

0,00

11 194,36

3 913,60

34,96

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

0,00

11 194,36

3 913,60

34,96

 

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

11 194,36

3 913,60

34,96

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

449 000,00

449 000,00

523 355,23

116,56

 

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

195 000,00

195 000,00

189 843,38

97,36

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

195 000,00

195 000,00

187 884,82

96,35

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

1 320,51

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

638,05

-

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

254 000,00

254 000,00

333 511,85

131,30

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

4 000,00

4 000,00

6 227,50

155,69

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 000,00

50 000,00

59 345,80

118,69

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200 000,00

200 000,00

266 455,34

133,23

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

283,21

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

1 200,00

-

 

710

 

 

Działalność usługowa

10 500,00

10 500,00

15 898,14

151,41

 

 

71035

 

Cmentarze

10 500,00

10 500,00

15 898,14

151,41

 

 

 

0830

Wpływy z usług

10 000,00

10 000,00

15 398,14

153,98

 

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

500,00

500,00

500,00

100,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

138 515,00

163 515,00

206 692,90

126,41

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

68 515,00

68 515,00

68 506,20

99,99

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

68 500,00

68 500,00

68 500,00

100,00

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

15,00

15,00

6,20

41,33

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

70 000,00

92 000,00

131 023,50

142,42

 

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0,00

0,00

20,00

-

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

0,00

9 093,16

-

 

 

 

0830

Wpływy z usług

15 000,00

15 000,00

9 483,42

63,22

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

30 000,00

52 000,00

85 872,22

165,14

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

25 000,00

25 000,00

26 554,70

106,22

 

 

75095

 

Pozostała działalność

0,00

3 000,00

7 163,20

238,77

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

3 000,00

7 163,20

238,77

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

873,00

873,00

873,00

100,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

873,00

873,00

873,00

100,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

873,00

873,00

873,00

100,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

0,00

192 132,74

-

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

0,00

0,00

2 912,04

-

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

0,00

2 911,41

-

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

0,63

-

 

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

0,00

672 000,00

189 220,70

28,16

 

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0,00

672 000,00

189 220,70

28,16

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 823 837,00

4 839 837,00

4 782 296,52

98,81

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 500,00

1 500,00

2 335,81

155,72

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 500,00

1 500,00

2 335,81

155,72

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 084 000,00

2 089 000,00

1 975 606,43

94,57

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

1 300 000,00

1 300 000,00

1 248 766,00

96,06

 

 

 

0320

Podatek rolny

80 000,00

80 000,00

69 363,00

86,70

 

 

 

0330

Podatek leśny

700 000,00

700 000,00

649 039,00

92,72

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

4 000,00

4 000,00

2 162,00

54,05

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0,00

5 000,00

5 075,00

101,50

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

0,00

1 201,43

-

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 235 776,00

1 245 776,00

1 193 270,34

95,79

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

600 000,00

600 000,00

559 151,03

93,19

 

 

 

0320

Podatek rolny

500 000,00

500 000,00

445 937,60

89,19

 

 

 

0330

Podatek leśny

776,00

776,00

842,58

108,58

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

47 000,00

47 000,00

64 471,70

137,17

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

0,00

7 000,00

14 411,87

205,88

 

 

 

0370

Opłata od posiadania psów

8 000,00

8 000,00

8 411,93

105,15

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

20 000,00

20 000,00

17 971,00

89,86

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

60 000,00

60 000,00

72 685,70

121,14

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

3 000,00

9 386,93

312,90

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

84 000,00

85 000,00

93 976,99

110,56

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

9 000,00

9 000,00

11 075,00

123,06

 

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

10 000,00

10 000,00

9 794,40

97,94

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

65 000,00

65 000,00

69 947,39

107,61

 

 

 

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

0,00

1 000,00

2 860,20

286,02

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

300,00

-

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 418 561,00

1 418 561,00

1 517 106,95

106,95

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 398 561,00

1 398 561,00

1 497 284,00

107,06

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

20 000,00

20 000,00

19 822,95

99,11

 

758

 

 

Różne rozliczenia

5 984 957,00

6 056 220,00

6 056 220,00

100,00

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 067 582,00

4 129 451,00

4 129 451,00

100,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 067 582,00

4 129 451,00

4 129 451,00

100,00

 

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

9 394,00

9 394,00

100,00

 

 

 

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

9 394,00

9 394,00

100,00

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 857 952,00

1 857 952,00

1 857 952,00

100,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 857 952,00

1 857 952,00

1 857 952,00

100,00

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

59 423,00

59 423,00

59 423,00

100,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

59 423,00

59 423,00

59 423,00

100,00

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

118 050,00

172 308,53

186 419,21

108,19

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0,00

10 100,00

10 316,54

102,14

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

10 100,00

10 100,00

100,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

216,54

-

 

 

80104

 

Przedszkola 

118 050,00

126 550,00

133 646,85

105,61

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 960,00

3 960,00

0,00

0,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

114 000,00

122 500,00

133 515,53

108,99

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

90,00

90,00

131,32

145,91

 

 

80110

 

Gimnazja

0,00

0,00

2 881,83

-

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

0,00

2 673,64

-

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

208,19

-

 

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

35 658,53

39 573,99

110,98

 

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

0,00

0,00

500,00

-

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

0,00

58,80

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

266,00

266,00

100,00

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

8 250,00

8 250,00

100,00

 

 

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

23 071,15

25 924,31

112,37

 

 

2702

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

4 071,38

4 574,88

112,37

 

852

 

 

Pomoc społeczna

2 874 000,00

2 977 700,00

2 968 031,11

99,68

 

 

85206

 

Wspieranie rodziny

0,00

14 302,00

13 168,06

92,07

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

14 302,00

13 168,06

92,07

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 361 000,00

2 339 500,00

2 321 976,32

99,25

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

538,13

-

 

 

 

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

0,00

1 500,00

11 640,08

776,01

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 361 000,00

2 338 000,00

2 309 798,11

98,79

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

32 000,00

33 492,00

32 568,94

97,24

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 000,00

23 000,00

22 275,80

96,85

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 000,00

10 492,00

10 293,14

98,10

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

145 000,00

157 000,00

156 993,21

100,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

145 000,00

157 000,00

156 993,21

100,00

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

127 000,00

129 100,00

127 665,08

98,89

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

127 000,00

129 100,00

127 665,08

98,89

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

100 000,00

110 720,00

114 041,80

103,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

12 000,00

12 000,00

13 692,75

114,11

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

1 209,83

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

419,22

-

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

88 000,00

98 720,00

98 720,00

100,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

109 000,00

193 586,00

201 617,70

104,15

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

8 231,70

-

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

19 600,00

19 400,00

98,98

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

109 000,00

173 986,00

173 986,00

100,00

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

270 786,30

253 990,04

93,80

 

 

85395

 

Pozostała działalność

0,00

270 786,30

253 990,04

93,80

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

109,29

-

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

100 900,95

86 564,18

85,79

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

17 806,05

15 276,02

85,79

 

 

2327

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

144 353,68

144 316,90

99,97

 

 

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

7 725,62

7 723,65

99,97

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

184 072,00

162 252,12

88,15

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

184 072,00

162 252,12

88,15

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

184 072,00

162 252,12

88,15

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70 000,00

110 000,00

117 418,70

106,74

 

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

70 000,00

110 000,00

115 352,03

104,87

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

70 000,00

110 000,00

115 352,03

104,87

 

 

90020

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkktowych

0,00

0,00

2 066,67

-

 

 

 

0400

Wpływy z opłaty produktowej

0,00

0,00

2 066,67

-

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

0,00

0,00

1 818,59

-

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

0,00

0,00

1 777,14

-

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

38,18

-

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

0,00

1 738,96

-

 

 

92605

 

Pozostała działalność

0,00

0,00

41,45

-

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

0,00

41,45

-

 

Razem:

14 471 732,00

16 293 778,40

15 858 227,97

97,33

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2012 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Plan na 2012 r.

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

208 572,21

208 572,21

100,00

 

01095

 

Pozostała działalność

0,00

208 572,21

208 572,21

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

208 572,21

208 572,21

100,00

750

 

 

Administracja publiczna

68 500,00

68 500,00

68 500,00

100,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

68 500,00

68 500,00

68 500,00

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

68 500,00

68 500,00

68 500,00

100,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

873,00

873,00

873,00

100,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

873,00

873,00

873,00

100,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

873,00

873,00

873,00

100,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 380 000,00

2 380 600,00

2 351 473,91

98,78

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 361 000,00

2 338 000,00

2 309 798,11

98,79

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 361 000,00

2 338 000,00

2 309 798,11

98,79

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

19 000,00

23 000,00

22 275,80

96,85

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

19 000,00

23 000,00

22 275,80

96,85

 

85295

 

Pozostała działalność

0,00

19 600,00

19 400,00

98,98

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

19 600,00

19 400,00

98,98

Razem:

2 449 373,00

2 658 545,21

2 629 419,12

98,90

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na 31.12.2012 r.

Dział

Rozdział

Treść

Plan na 2012 r.

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 057 544,00

1 152 860,21

1 129 491,63

97,97

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 020 970,00

900 970,00

884 320,83

98,15

 

 

wydatki majątkowe

1 020 970,00

900 970,00

884 320,83

98,15

 

01030

Izby rolnicze

6 000,00

13 000,00

10 074,81

77,50

 

 

wydatki bieżące

6 000,00

13 000,00

10 074,81

77,50

 

01095

Pozostała działalność

30 574,00

238 890,21

235 095,99

98,41

 

 

wydatki bieżące

30 574,00

238 890,21

235 095,99

98,41

 

 

      w tym wynagrodzenia i pochodne

0,00

1 642,48

1 642,48

100,00

600

 

Transport i łączność

273 500,00

935 674,36

640 844,97

68,49

 

60011

Drogi publiczne krajowe

2 000,00

3 580,00

3 573,04

99,81

 

 

wydatki bieżące

2 000,00

3 580,00

3 573,04

99,81

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

500,00

300,00

241,10

80,37

 

 

wydatki bieżące

500,00

300,00

241,10

80,37

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 000,00

13 194,36

5 340,53

40,48

 

 

wydatki bieżące

2 000,00

13 194,36

5 340,53

40,48

 

60016

Drogi publiczne gminne

269 000,00

912 400,00

626 732,51

68,69

 

 

wydatki bieżące

99 000,00

186 400,00

129 217,16

69,32

 

 

wydatki majątkowe

170 000,00

726 000,00

497 515,35

68,53

 

60095

Pozostała działalność

0,00

6 200,00

4 957,79

79,96

 

 

wydatki bieżące

0,00

1 200,00

1 144,79

95,40

 

 

wydatki majątkowe

0,00

5 000,00

3 813,00

76,26

630

 

Turystyka

20 000,00

75 500,00

16 790,06

22,24

 

63095

Pozostała działalność

20 000,00

75 500,00

16 790,06

22,24

 

 

wydatki bieżące

0,00

4 500,00

4 464,40

99,21

 

 

wydatki majątkowe

20 000,00

71 000,00

12 325,66

17,36

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

259 920,00

1 118 938,01

640 963,46

57,28

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

195 920,00

195 920,00

179 960,59

91,85

 

 

wydatki bieżące

195 920,00

195 920,00

179 960,59

91,85

 

 

      w tym wynagrodzenia i pochodne

4 700,00

3 300,00

3 240,00

98,18

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

64 000,00

923 018,01

461 002,87

49,95

 

 

wydatki bieżące

44 000,00

86 500,00

77 629,46

89,75

 

 

wydatki majątkowe

20 000,00

836 518,01

383 373,41

45,83

710

 

Działalność usługowa

46 000,00

66 000,00

60 442,83

91,58

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

10 000,00

30 000,00

29 570,20

98,57

 

 

wydatki bieżące

10 000,00

30 000,00

29 570,20

98,57

 

71035

Cmentarze

36 000,00

36 000,00

30 872,63

85,76

 

 

wydatki bieżące

36 000,00

36 000,00

30 872,63

85,76

750

 

Administracja publiczna

2 356 435,00

2 519 037,52

2 459 113,73

97,62

 

75011

Urzędy wojewódzkie

106 780,00

97 280,00

91 285,47

93,84

 

 

wydatki bieżące

106 780,00

97 280,00

91 285,47

93,84

 

 

      w tym wynagrodzenia i pochodne

96 000,00

86 500,00

84 485,63

97,67

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

95 000,00

95 400,00

93 476,63

97,98

 

 

wydatki bieżące

95 000,00

95 400,00

93 476,63

97,98

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 066 955,00

2 214 857,52

2 170 000,90

97,97

 

 

wydatki bieżące

2 066 955,00

2 214 857,52

2 170 000,90

97,97

 

 

      w tym wynagrodzenia i pochodne

1 353 955,00

1 322 351,00

1 308 822,01

98,98

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

1 700,00

1 700,00

540,80

31,81

 

 

wydatki bieżące

1 700,00

1 700,00

540,80

31,81

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

51 500,00

75 000,00

73 611,39

98,15

 

 

wydatki bieżące

51 500,00

75 000,00

73 611,39

98,15

 

 

      w tym wynagrodzenia i pochodne

4 000,00

15 000,00

13 889,64

92,60

 

75095

Pozostała działalność

34 500,00

34 800,00

30 198,54

86,78

 

 

wydatki bieżące

34 500,00

34 800,00

30 198,54

86,78

 

 

      w tym wynagrodzenia i pochodne

5 000,00

5 000,00

3 811,12

76,22

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

873,00

873,00

873,00

100,00