UCHWAŁA NR XXVII/196/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r .o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, póz. 1203. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Właściciele nieruchomości położonych na trenie Miasta i Gminy Człopa zobowiązani są - bez wezwania - uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. l określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. l upływa w dniu 25 lipca 2013 r.

§ 2. Ustala się, iż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następować będzie poprzez wpłatę na indywidualny numer konta, ustalony odrębnie dla każdego z właścicieli nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Człopie Nr XXIII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od l lipca 2013 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/196/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe gminy. Projekt uchwały w szczególności reguluje dokładny termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępne metody jej zapłaty.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.