UCHWAŁA NR XXIX/200/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217 oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                  683 880,00         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    729 866,68         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                     45 986,68         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  19 705 080,41 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 598 241,70 zł

- wydatkami w kwocie 21 251 243,14 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 598 241,70 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 546 162,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/200/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 6 sierpnia 2013 r.  

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

1 395 714,90

683 880,00

2 079 594,90

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

677 644,20

683 880,00

1 361 524,20

 

 

 

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

683 880,00

683 880,00

 

 

 

 

Własne

0,00

683 880,00

683 880,00

 

Razem:

19 021 200,41

683 880,00

19 705 080,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/200/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 051 896,79

654 866,68

2 706 763,47

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 877 346,09

654 866,68

2 532 212,77

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

967 346,09

654 866,68

1 622 212,77

 

 

 

 

Własne

967 346,09

654 866,68

1 622 212,77

 

600

 

 

Transport i łączność

670 976,33

- 45 986,68

624 989,65

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

633 278,71

- 45 986,68

587 292,03

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

443 461,36

- 45 986,68

397 474,68

 

 

 

 

Własne

443 461,36

- 45 986,68

397 474,68

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 043 004,00

75 000,00

1 118 004,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

825 000,00

75 000,00

900 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

75 000,00

775 000,00

 

 

 

 

Własne

700 000,00

75 000,00

775 000,00

 

Razem:

20 567 363,14

683 880,00

21 251 243,14

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/200/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 246 162,73

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

1 381 798,53

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

864 364,20

Rozchody ogółem:

 

700 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

700 000,00

Finansowanie

 

1 546 162,73

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXIX/200/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia  6 sierpnia  2013 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. Po stronie  dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały :

wprowadzono środki w kwocie 683 880,00 zł w związku z podpisaną umową bezzwrotnej pomocy finansowej  Nr SFK/Sz/3271/G/01/2013 zawartą z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie, na zadanie „Przebudowa budynku stacji wodociągowej
w Przelewicach”

2. Po stronie  wydatków , zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały :

przesunięto środki w kwocie 75 000,00 zł zwiększając wydatki na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”, zmniejszając wydatki na zadania „Budowa drogi gminnej
w Wołowych Lasach” – 45 986,68 zł oraz  „Sieć wodociągowa Miradź - Jelenie z przebudową hydroforni w Miradzi” – 29 013,32 zł.