UCHWAŁA NR XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                  8 345,28         zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    44 687,73         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                   36 342,45         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  19 758 679,69 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 602 377,70 zł

- wydatkami w kwocie 21 304 842,42 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 602 377,70 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 546 162,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 7 do Uchwały  Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 września 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

115 090,00

8 345,28

123 435,28

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0,00

8 345,28

8 345,28

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

8 345,28

8 345,28

 

 

 

Własne

0,00

8 345,28

8 345,28

Razem:

 

 

19 750 334,41

8 345,28

19 758 679,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 września 2013 r.


 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010Rolnictwo i łowiectwo

2 706 763,47

2 500,00

2 709 263,47


01095


Pozostała działalność

160 550,70

2 500,00

163 050,704210

Zakup materiałów i wyposażenia

27 535,94

1 030,00

28 565,94
Własne

25 858,00

1 030,00

26 888,004270

Zakup usług remontowych

800,00

1 092,00

1 892,00
Własne

800,00

1 092,00

1 892,004300

Zakup usług pozostałych

5 834,00

378,00

6 212,00
Własne

5 822,00

378,00

6 200,00

758Różne rozliczenia

125 587,20

- 20 173,45

105 413,75


75818


Rezerwy ogólne i celowe

125 587,20

- 20 173,45

105 413,754810

Rezerwy

125 587,20

- 20 173,45

105 413,75
Własne

125 587,20

- 20 173,45

105 413,75

801Oświata i wychowanie

5 804 230,58

8 345,28

5 812 575,86


80101


Szkoły podstawowe

2 635 800,00

8 345,28

2 644 145,284270

Zakup usług remontowych

33 000,00

8 345,28

41 345,28
Własne

33 000,00

8 345,28

41 345,28


80113


Dowożenie uczniów do szkół

429 180,00

0,00

429 180,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

16 500,00

3 000,00

19 500,00
Własne

16 500,00

3 000,00

19 500,004300

Zakup usług pozostałych

281 600,00

- 3 000,00

278 600,00
Własne

281 600,00

- 3 000,00

278 600,00

852Pomoc społeczna

3 426 395,39

10 669,00

3 437 064,39


85202


Domy pomocy społecznej

25 000,00

1 669,00

26 669,003110

Świadczenia społeczne

25 000,00

1 669,00

26 669,00
Własne

25 000,00

1 669,00

26 669,00


85219


Ośrodki pomocy społecznej

279 691,39

9 000,00

288 691,394210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00

7 000,00

30 000,00
Własne

23 000,00

7 000,00

30 000,004410

Podróże służbowe krajowe

4 445,00

2 000,00

6 445,00
Własne

4 445,00

2 000,00

6 445,00

853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

286 701,71

- 10 669,00

276 032,71


85395


Pozostała działalność

286 701,71

- 10 669,00

276 032,714019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 870,16

- 8 669,00

9 201,16
Poroz. z JST

17 870,16

- 8 669,00

9 201,164119

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 454,25

- 2 000,00

1 454,25
Poroz. z JST

3 454,25

- 2 000,00

1 454,25

854Edukacyjna opieka wychowawcza

229 776,80

20 173,45

249 950,25


85415


Pomoc materialna dla uczniów

156 076,80

20 173,45

176 250,253240

Stypendia dla uczniów

156 076,80

20 173,45

176 250,25
Własne

156 076,80

20 173,45

176 250,25

926Kultura fizyczna

869 770,00

- 2 500,00

867 270,00


92601


Obiekty sportowe

544 070,00

- 1 648,36

542 421,644210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 326,00

- 948,36

69 377,64
Własne

70 326,00

- 948,36

69 377,644300

Zakup usług pozostałych

126 154,00

- 700,00

125 454,00
Własne

126 154,00

- 700,00

125 454,00


92695


Pozostała działalność

243 200,00

- 851,64

242 348,364210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 060,00

- 851,64

17 208,36
Własne

18 060,00

- 851,64

17 208,36

Razem:

21 296 497,14

8 345,28

21 304 842,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 września 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 246 162,73

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 381 798,53

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

864 364,20

Rozchody ogółem:

 

700 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

700 000,00

 

Finansowanie

 

1 546 162,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 17 września 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i  Gminy Człopa w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2013 r.

z tego:

 

 

 

 

 

 

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

4210

Sołectwo Golin

258,00

0,00

258,00

010

01095

4300

 

3 500,00

0,00

3 500,00

926

92601

4210

 

500,00

0,00

500,00

926

92695

4210

 

800,00

0,00

800,00

razem

 

 

5 058,00

0,00

5 058,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

2 830,00

0,00

2 830,00

010

01095

4270

 

770,00

0,00

770,00

010

01095

4300

 

1 200,00

0,00

1 200,00

926

92601

4210

 

926,00

0,00

926,00

926

92601

4300

 

0,00

0,00

0,00

926

92695

4210

 

700,00

0,00

700,00

razem

 

 

6 426,00

0,00

6 426,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

850,00

0,00

850,00

926

92601

4210

 

500,00

0,00

500,00

926

92601

4300

 

200,00

0,00

200,00

926

92695

4210

 

924,00

0,00

924,00

razem

 

 

2 474,00

0,00

2 474,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

3 580,00

0,00

3 580,00

926

92695

4210

 

1 100,00

0,00

1 100,00

razem

 

 

4 680,00

0,00

4 680,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 088,00

0,00

2 088,00

razem

 

 

2 088,00

0,00

2 088,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

6 100,00

0,00

6 100,00

010

01095

4270

 

322,00

0,00

322,00

010

01095

4300

 

0,00

0,00

0,00

926

92601

4210

 

800,00

0,00

800,00

926

92695

4210

 

1 400,00

0,00

1 400,00

razem

 

 

8 622,00

0,00

8 622,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

300,00

0,00

300,00

razem

 

 

300,00

0,00

300,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

2 900,00

0,00

2 900,00

010

01095

4300

 

0,00

0,00

0,00

926

92601

4210

 

151,64

0,00

151,64

926

92695

4210

 

224,36

0,00

224,36

razem

 

 

3 276,00

0,00

3 276,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 142,00

0,00

2 142,00

razem

 

 

2 142,00

0,00

2 142,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

1 770,00

0,00

1 770,00

926

92695

4210

 

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

 

 

2 970,00

0,00

2 970,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

2 900,00

0,00

2 900,00

926

92601

4300

 

4 254,00

0,00

4 254,00

926

92695

4210

 

1 000,00

0,00

1 000,00

razem

 

 

8 154,00

0,00

8 154,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

1 170,00

0,00

1 170,00

razem

 

 

1 170,00

0,00

1 170,00

Ogółem:

 

 

47 360,00

0,00

47 360,00

 

 

 

 

 

 

 

* - do fakultatywnego wykorzystania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01095

4210

 

26 888,00

 

 

010

01095

4270

 

1 092,00

 

 

010

01095

4300

 

4 700,00

 

 

926

92601

4210

 

2 877,64

 

 

926

92601

4300

 

4 454,00

 

 

926

92695

4210

 

7 348,36

 

 

 

 

 

razem:

47 360,00

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXX/201/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia  17 września  2013 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały :

a) zwiększono plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Człopie w związku
z otrzymaniem odszkodowania z PZU za zalane pomieszczenia w kwocie 8 345,28 zł,

2. po stronie  wydatków , zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały :

a) rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 20 173,45 zł, zabezpieczając 20% wkładu własnego na stypendia i zasiłki szkolne,

b) przeniesiono środki z działu  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 852 Pomoc społeczna  – kwota 10 669,00 zł, na wniosek Kierownika MGOPS w Człopie,

c) przesunięto kwotę 3 000,00 zł miedzy paragrafami w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Człopie,

d) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Bukowo i sołectwa Przelewice – załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały.