UCHWAŁA NR XXXI / 202/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

wsprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.  z 2013 r.  poz. 594 ze zm.)  oraz art. 5,ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) ( Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz. 613,Nr 96,poz.620, i Nr 225,poz.1461, Nr 226, poz.1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584 i Nr 112, poz. 654,Nr 171,poz.1016 i Nr 232,poz.1378) Monitor Polski z 2013 r.poz.724), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172, Nr 117 poz.676, Nr 232 poz.1378) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się następujące wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i wsi:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części za 1m kw.pow.użytkowej - 0,65 zł  

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m kw. pow; użytkowej   -  18,00 zł

3) od pozostałych budynków lub ich części od 1m kw. pow. użytkowej - 4,20 zł w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,71 zł  

4) od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  - 4,66 zł od 1m kw.pow.użytkowej

5) od budowli 2% ich wartości

6) od 1 m kw. powierzchni gruntów ;

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi  - 0,87 zł

b) od pozostałych gruntów za 1 m kw. pow: gruntów - 0,26 zł  zł w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,43  zł za 1 m kw. powierzchni

c) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od jednego hektara - 4,56zł

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Człopie.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXI/ 132 /2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.


1)1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 199 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa .

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.
z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm ) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku ( Monitor Polski z 2013 r.poz.724) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość stawek w podatku od nieruchomości  na 2014 rok.