UCHWAŁA NR XXXI/203/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.)  i art. 19 pkt 1 lit.f pkt2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz.U.z 2010r.Nr 95,poz.613,Nr96 poz.620 i Nr 225,poz.1461,Nr 226,poz.1475, oraz z 2011r.Nr 102,poz.584 i Nr 112,poz. 654,Nr 171,poz.1016 i Nr 232,poz.1378),Monitor Polski z 2013 r.poz.724), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U.z 2011r. Nr 197 poz.1172,Nr 117 poz.676,Nr 232 poz.1378) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Człopie

1. wprowadza na terenie miasta i gminy opłatę od posiadania psów;

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości :

1) na terenie miasta od pierwszego psa -  50,00 zł    

- od drugiego psa i następnego -  50,00 zł

2) na terenie wsi od pierwszego psa   -    30,00 zł

- od drugiego psa i następnego          -   30,00 zł

§ 3. Stawki określone w § 2 nie stosuje się do gospodarstw rolnych.

§ 4. 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na rachunek urzędu .

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty na terenie miasta Człopa są Strażnicy Straży Miejskiej w Człopie, a na wsiach wyznaczeni inkasenci powołani odrębną uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/133/2012r. Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,  nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.


1)1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/203/2013Rady Miejskiej w Człopie  z dnia 7 listopada 2013 r.w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.

Zgodnie z art.18 a i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95,poz.613 z późn. zm ) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r..(Monitor Polski z 2013 r.poz.724) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Rada Miejska w drodze uchwały, określa wysokość opłaty od posiadania psów na 2014 r.