UCHWAŁA NR XXXI/204/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z  2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 i 19, pkt 1, lit. "a", ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ),  (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225; poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378. Monitor Polski z 2013 roku, poz. 724), art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 roku Nr 197, poz.1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Człopie uchwala co następuje:

§ 1.  Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej:

1) przy sprzedaży z:

a) samochodu innego niż osobowy - 26,00 zł

b) samochodu osobowego - 24,00 zł

2) przy sprzedaży w innej formie:

a) stolika rozkładanego o pow. do 1m² -  17,00 zł

b) stolika rozkładanego o pow. pow. 1m² - 21,00 zł

c) namiotu o pow. do 10m² - 24,00 zł

d) namiotu o pow. pow. 10m² do 25m² - 35,00 zł

e) namiotu pow. 25m² - 47,00 zł

3) sprzedaż art. rolnych niezależnie od formy sprzedaży - 21,00 zł

4) cyrk - 127,00 zł

5) wesołe miasteczko - 127,00 zł

§ 2.  Opłata targowa płatna jest w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa przed rozpoczęciem sprzedaży w danym dniu, w dniu poprzedzającym sprzedaż lub do rąk inkasenta na targowisku.

§ 3.  Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się;

1) Krystynę Gazda

2) Jadwigę Kmieć

§ 4.  Opłata pobierana przez inkasentów, o których mowa w § 3, płatna jest w kasie Urzędu Miasta I Gminy Człopa tego samego dnia, w którym zainkasowano opłatę na targowisku.

§ 5.  Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż własnych produktów rolno-spożywczych z terenu gminy.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.


1)niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 10 dyrektywy 92/106/EWG z dnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkoskimi (Dz. U WE 368 z 17.12.1992r.), dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów transportu przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczące ogłoszeń aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie miasta i gminy Człopa.

Zgodnie z art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach likalnych (Dz.U. z 2010 roku Nr 96, poz. 620 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami wynikającymi
z Monitora Polskiego z 2013 roku Nr 724, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku, Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek opłaty targowej na 2014 rok.