UCHWAŁA NR XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i  art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)   Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.   Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                  825 432,89        zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                   871 958,89        zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.   Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                    176 800,00         zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                   223 326,00         zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.  Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :    

- dochodami w kwocie  19 905 982,30 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 620 936,31 zł

- wydatkami w kwocie 21 452 145,03 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie  2 620 936,31 zł

§ 4.  Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 546 162,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Załącznik nr 4 do Uchwały  Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Załącznik nr 8 do Uchwały  Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  5 do niniejszej uchwały.

§ 7.  Załącznik nr 9 do Uchwały  Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr  6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2013 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 198 891,51

431 906,89

2 630 798,40

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 361 524,20

431 906,89

1 793 431,09

 


6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

683 880,00

- 190 026,00

493 854,00

 

 

 

Własne

683 880,00

- 190 026,00

493 854,00

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

508 233,15

466 449,67

974 682,82

 

 

 

Własne

508 233,15

466 449,67

974 682,82

 

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

169 411,05

155 483,22

324 894,27

 

 

 

Własne

169 411,05

155 483,22

324 894,27

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

784 004,00

- 231 932,89

552 071,11

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

566 000,00

- 231 932,89

334 067,11

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

510 000,00

- 231 932,89

278 067,11

 

 

 

Własne

510 000,00

- 231 932,89

278 067,11

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

800 000,00

- 450 000,00

350 000,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

800 000,00

- 450 000,00

350 000,00

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

800 000,00

- 450 000,00

350 000,00

 

 

 

Własne

800 000,00

- 450 000,00

350 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

156 762,28

200 000,00

356 762,28

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 345,28

100 000,00

108 345,28

 

 

6627

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

 

Własne

0,00

100 000,00

100 000,00

 

80104

 

Przedszkola 

148 417,00

100 000,00

248 417,00

 

 

6627

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

100 000,00

100 000,00

 

 

 

Własne

0,00

100 000,00

100 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

2 940 879,00

3 500,00

2 944 379,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 249 608,00

3 500,00

2 253 108,00

 

 

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

0,00

3 500,00

3 500,00

 

 

 

Własne

0,00

3 500,00

3 500,00

Razem:

19 952 508,30

- 46 526,00

19 905 982,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

Wydatki Miasta i Gminy Człopa w 2013 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 828 560,08

- 190 026,00

2 638 534,08

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 531 712,77

- 190 026,00

2 341 686,77

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 622 212,77

- 190 026,00

1 432 186,77

 

 

 

Własne

1 622 212,77

- 190 026,00

1 432 186,77

600

 

 

Transport i łączność

624 989,65

30 000,00

654 989,65

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

587 292,03

30 000,00

617 292,03

 

 

4270

Zakup usług remontowych

108 000,00

10 000,00

118 000,00

 

 

 

Własne

108 000,00

10 000,00

118 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

72 817,35

20 000,00

92 817,35

 

 

 

Własne

72 817,35

20 000,00

92 817,35

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 118 004,00

- 33 300,00

1 084 704,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

900 000,00

- 33 300,00

866 700,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

- 33 300,00

66 700,00

 

 

 

Własne

100 000,00

- 33 300,00

66 700,00

750

 

 

Administracja publiczna

2 650 891,44

30 000,00

2 680 891,44

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 317 711,44

30 000,00

2 347 711,44

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 000,00

15 000,00

115 000,00

 

 

 

Własne

100 000,00

15 000,00

115 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

160 411,44

15 000,00

175 411,44

 

 

 

Własne

160 411,44

15 000,00

175 411,44

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

558 142,65

3 300,00

561 442,65

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

110 700,00

3 300,00

114 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 400,00

3 000,00

23 400,00

 

 

 

Własne

20 400,00

3 000,00

23 400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 400,00

300,00

6 700,00

 

 

 

Własne

6 400,00

300,00

6 700,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 399 884,14

3 500,00

3 403 384,14

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 249 608,00

3 500,00

2 253 108,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

206,66

2 740,00

2 946,66

 

 

 

Własne

0,00

2 740,00

2 740,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

500,00

3 500,00

 

 

 

Własne

0,00

500,00

500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

200,00

260,00

460,00

 

 

 

Własne

0,00

260,00

260,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

734 353,88

80 000,00

814 353,88

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

33 653,88

80 000,00

113 653,88

 

 

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

0,00

80 000,00

80 000,00

 

 

 

Własne

0,00

80 000,00

80 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

718 866,79

30 000,00

748 866,79

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

672 680,00

30 000,00

702 680,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

400 000,00

30 000,00

430 000,00

 

 

 

Własne

400 000,00

30 000,00

430 000,00

Razem:

21 498 671,03

- 46 526,00

21 452 145,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 246 162,73

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 381 798,53

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

864 364,20

Rozchody ogółem:

 

700 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

700 000,00

 

Finansowanie

 

1 546 162,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01095

2010

247 367,31

247 367,31

247 367,31

1 642,50

245 724,81

0,00

0,00

0,00

0,00

750

75011

2010

68 500,00

68 500,00

68 500,00

68 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

871,00

871,00

871,00

435,52

435,48

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85212

2010

2 249 608,00

2 249 608,00

2 249 608,00

137 293,34

4 706,66

0,00

2 107 608,00

0,00

0,00

852

85213

2010

22 136,00

22 136,00

22 136,00

0,00

22 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85295

2010

32 454,00

32 454,00

32 454,00

0,00

0,00

0,00

32 454,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

2 620 936,31

2 620 936,31

2 620 936,31

207 871,36

273 002,95

0,00

2 140 062,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych  w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych na koniec roku

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu

z tego:

na wydatki bieżące

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

Zakłady budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

72 000,00

1 283 740,00

111 161,00

31 161,00

80 000,00

1 268 740,00

0,00

87 000,00

Ogółem

72 000,00

1 283 740,00

111 161,00

31 161,00

80 000,00

1 268 740,00

0,00

87 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 7 listopada 2013 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta i GminyCzłopa
w 2013 r.

 

 

 

 

 

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§*

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1

921

92109

2480

Dom Kultury w Człopie

430 000,00

2

921

92116

2480

Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie

46 186,79

      Ogółem

 

 

 

476 186,79

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXI/207/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia  7 listopada 2013 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2 do niniejszej uchwały :

a) w rozdziale 01010 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 190 026,00 zł w związku
z podpisanym aneksem do umowy bezzwrotnej pomocy finansowej Nr SFK/Sz/3271/G/01/2013 zawartej
z Agencją Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na zadanie „Przebudowa budynku stacji wodociągowej
w Przelewicach”,

b)  wprowadzono środki:

-w rozdziale 01010 refundację poniesionych kosztów związanych z budową kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dzwonowo – 621 932,89 zł,

- w rozdziale 80101 oraz 80104 refundację poniesionych kosztów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 200 000,00 zł,

zwiększono wydatki:

- w rozdziale 92109 dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie- 30 000,00 zł (w związku
z realizacją dodatkowych zadań , które pierwotnie nie były przewidziane w projekcie budżetu),

- w rozdziale 90017 dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 80 000,00 zł (zakup ciągnika),

- w rozdziale 60016 – kwota 30 000,00 zł (remont i zimowe utrzymanie dróg gminnych),

zmniejszono dochody:

- w rozdziale 75416 – kwota 450 000,00 zł (wpływy z mandatów),

- w rozdziale 70005 – kwota 231 932,89 zł (sprzedaż majątku),

c) w rozdziale 85212 wprowadzono kwotę 3 500,00 zł – wypracowane dochody od dłużników alimentacyjnych na pokrycie kosztów podejmowanych działań  wobec dłużników alimentacyjnych,

2. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały :

a)  przesunięto środki:

- z rozdziału 70005 do rozdziału 75023 kwotę 30 000,00 zł na zakup węgla i usługi pocztowe, oraz do rozdziału 75412 kwotę 3 300,00 na usługi i zakup paliwa.