UCHWAŁA NR XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 15 883 905,00 zł z tego:

1) dochody bieżące - 15 583 905,00 zł

2) dochody majątkowe - 300 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15 883 905,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące - 15 583 905,00 zł

2) wydatki majątkowe - 300 000,00 zł

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 0,00 zł

2) rozchody - 0,00 zł

§ 4.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 57 000,00 zł

2) celowe w kwocie - 43 000,00 zł z przeznaczeniem na:  realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 43 000,00 zł

§ 5. 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 

1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie - 48 204,00 zł z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 0,00 zł

2) w ramach pozostałych wydatków - 48 204,00 zł

§ 7.  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Ustala się dochody w kwocie - 65 000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie - 61 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 

1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych
(Załącznik Nr 8) kwotach:

1) przychody - 1 248 182,00 zł

2) koszty - 1 248 182,00 zł

§ 9.  Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł

§ 10.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 500 000,00 zł

§ 11.  Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 496 182,32 zł przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 32 354,42 zł celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 363 838,71 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 70 000,00 zł podmiotowa (Załącznik Nr 13) w kwocie - 130 000,00 zł

§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Człopa,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.  Ustala się kwotę 600 000,00 zł do wysokości której Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa www.bip.czlopa.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

 

Dochody Miasta i Gminy Człopa w 2014 roku

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

 

1

2

3

4

5

 

bieżące

 

020

 

 

Leśnictwo

8 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

02001

 

Gospodarka leśna

8 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 000,00

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

242 948,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

185 948,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

185 948,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

57 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

7 000,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 000,00

 

710

 

 

Działalność usługowa

15 500,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

71035

 

Cmentarze

15 500,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

15 000,00

 

 

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

500,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

139 100,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

51 700,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

51 700,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

87 400,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

6 000,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

60 000,00

 

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 400,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

870,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

870,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

870,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

780 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

780 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

780 000,00

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 711 554,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 500,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 500,00

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 095 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

1 380 000,00

 

 

 

0320

Podatek rolny

125 000,00

 

 

 

0330

Podatek leśny

590 000,00

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 365 800,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

700 000,00

 

 

 

0320

Podatek rolny

490 000,00

 

 

 

0330

Podatek leśny

800,00

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

70 000,00

 

 

 

0370

Opłata od posiadania psów

10 000,00

 

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

15 000,00

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

80 000,00

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

554 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

9 000,00

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

65 000,00

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

480 000,00

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 695 254,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 695 254,00

 

758

 

 

Różne rozliczenia

5 979 843,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 062 777,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 062 777,00

 

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 840 867,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 840 867,00

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

76 199,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

76 199,00

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

115 090,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

80104

 

Przedszkola 

115 090,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

115 000,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

90,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

2 591 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 084 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 084 000,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 000,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14 000,00

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

126 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

126 000,00

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

120 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

120 000,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

113 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

13 000,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

100 000,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

118 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

118 000,00

 

bieżące

15 583 905,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

majątkowe

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

200 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

01095

 

Pozostała działalność

200 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200 000,00

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000,00

 

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

 

majątkowe

300 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

Ogółem:

15 883 905,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

 

Wydatki Miasta i Gminy Człopa w 2014 roku

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

 

Rolnictwo i łowiectwo

56 384,00

51 007,00

51 007,00

0,00

51 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 377,00

5 377,00

0,00

0,00

 

1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1030

Izby rolnicze

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

1095

Pozostała działalność

33 384,00

28 007,00

28 007,00

0,00

28 007,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 377,00

5 377,00

0,00

0,00

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

40003

Dostarczanie energii elektrycznej

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

 

Transport i łączność

153 000,00

103 000,00

103 000,00

0,00

103 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

60011

Drogi publiczne krajowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

135 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

263 148,00

263 148,00

263 148,00

5 100,00

258 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

185 948,00

185 948,00

185 948,00

5 100,00

180 848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

77 200,00

77 200,00

77 200,00

0,00

77 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

 

Działalność usługowa

181 000,00

61 000,00

61 000,00

0,00

61 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

71035

Cmentarze

161 000,00

41 000,00

41 000,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

750

 

Administracja publiczna

2 694 135,54

2 694 135,54

2 569 135,54

1 607 655,54

961 480,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75011

Urzędy wojewódzkie

114 280,00

114 280,00

114 280,00

99 000,00

15 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

98 000,00

98 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 357 055,54

2 357 055,54

2 352 055,54

1 488 655,54

863 400,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75045

Kwalifikacja wojskowa

1 800,00

1 800,00

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

88 500,00

88 500,00

88 500,00

15 000,00

73 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75095

Pozostała działalność

34 500,00

34 500,00

9 500,00

5 000,00

4 500,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

870,00

870,00

870,00

435,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

870,00

870,00

870,00

435,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752

 

Obrona narodowa

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

435 600,00

400 600,00

385 600,00

15 000,00

370 600,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

92 600,00

92 600,00

77 600,00

15 000,00

62 600,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75414

Obrona cywilna

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75416

Straż gminna (miejska)

304 500,00

304 500,00

304 500,00

0,00

304 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75495

Pozostała działalność

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

757

 

Obsługa długu publicznego

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758

 

Różne rozliczenia

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

801

 

Oświata i wychowanie

6 105 201,73

6 105 201,73

5 709 654,21

4 598 158,32

1 111 495,89

134 000,00

261 547,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80101

Szkoły podstawowe

2 678 600,00

2 678 600,00

2 545 500,00

2 182 900,00

362 600,00

0,00

133 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80104

Przedszkola 

1 005 591,14

1 005 591,14

841 743,62

629 128,32

212 615,30

134 000,00

29 847,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80110

Gimnazja

1 951 400,00

1 951 400,00

1 852 800,00

1 673 900,00

178 900,00

0,00

98 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

416 080,00

416 080,00

416 080,00

110 730,00

305 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

27 530,59

27 530,59

27 530,59

0,00

27 530,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80195

Pozostała działalność

26 000,00

26 000,00

26 000,00

1 500,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

 

Ochrona zdrowia

65 000,00

65 000,00

65 000,00

36 717,91

28 282,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85153

Zwalczanie narkomanii

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

61 000,00

61 000,00

61 000,00

36 717,91

24 282,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

 

Pomoc społeczna

3 046 254,51

3 046 254,51

490 699,07

372 079,07

118 620,00

0,00

2 555 555,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85202

Domy pomocy społecznej

28 500,00

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85206

Wspieranie rodziny

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 084 000,00

2 084 000,00

134 444,56

129 744,56

4 700,00

0,00

1 949 555,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

171 000,00

171 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

100 200,00

100 200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85216

Zasiłki stałe

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

316 034,51

316 034,51

313 534,51

242 334,51

71 200,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85295

Pozostała działalność

189 520,00

189 520,00

5 520,00

0,00

5 520,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28 692,77

28 692,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 692,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85395

Pozostała działalność

28 692,77

28 692,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 692,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

74 300,00

74 300,00

61 300,00

54 300,00

7 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85401

Świetlice szkolne

66 300,00

66 300,00

61 300,00

54 300,00

7 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

974 154,42

974 154,42

941 800,00

11 100,00

930 700,00

32 354,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90002

Gospodarka odpadami

580 000,00

580 000,00

580 000,00

0,00

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

63 600,00

63 600,00

63 600,00

3 100,00

60 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

32 200,00

32 200,00

32 200,00

5 000,00

27 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

211 000,00

211 000,00

211 000,00

3 000,00

208 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

32 354,42

32 354,42

0,00

0,00

0,00

32 354,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90095

Pozostała działalność

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

861 021,03

861 021,03

5 000,00

0,00

5 000,00

856 021,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

814 838,71

814 838,71

5 000,00

0,00

5 000,00

809 838,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92116

Biblioteki

46 182,32

46 182,32

0,00

0,00

0,00

46 182,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

 

Kultura fizyczna

684 643,00

595 020,00

523 520,00

212 100,00

311 420,00

70 000,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

89 623,00

89 623,00

0,00

0,00

 

92601

Obiekty sportowe

607 943,00

518 320,00

516 820,00

212 100,00

304 720,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

89 623,00

89 623,00

0,00

0,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92695

Pozostała działalność

6 700,00

6 700,00

6 700,00

0,00

6 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

15883905,00

15583905,00

11381233,82

6 912 645,84

4 468 587,98

1 092 375,45

2 971 602,96

28 692,77

0,00

110 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

0,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

0,00

Rozchody ogółem:

 

0,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.
w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

750

75011

2010

51 700,00

51 700,00

51 700,00

51 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

870,00

870,00

870,00

435,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85212

2010

2084000,00

2084000,00

2084000,00

129 744,56

4 700,00

0,00

1949555,44

0,00

0,00

852

85213

2010

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem2152570,00

2152570,00

2152570,00

181 879,56

21 135,00

0,00

1949555,44

0,00

0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

710

71035

2020

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.
w z?otych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

853

85395


0,00

28 692,77

28 692,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28 692,77

0,00

Ogółem0,00

28 692,77

28 692,77

0,00

0,00

0,00

0,00

28 692,77

0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/211/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa w 2014r.

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Jednostka pomocnicza

Plan wydatków
ogółem
na 2014 r.

z tego:

Fundusz sołecki

Pozostałe wydatki

1

2

3

4

5

6

7

010

01095

6060

Sołectwo Golin

5 377,00

0,00

5 377,00

razem

5 377,00

0,00

5 377,00

010

01095

4210

Sołectwo Bukowo

4 007,00

0,00

4 007,00

010

01095

4300

800,00

0,00

800,00

926

92695

4210

1 900,00

0,00

1 900,00

razem

6 707,00

0,00

6 707,00

010

01095

4210

Sołectwo Dzwonowo

2 072,00

0,00

2 072,00

926

92601

4210

300,00

0,00

300,00

926

92601

4300

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

3 572,00

0,00

3 572,00

010

01095

4210

Sołectwo Drzonowo

2 069,00

0,00

2 069,00

010

01095

4300

700,00

0,00

700,00

926

92601

4300

2 000,00

0,00

2 000,00

razem

4 769,00

0,00

4 769,00

010

01095

4210

Sołectwo Jaglice

2 318,00

0,00

2 318,00

razem

2 318,00

0,00

2 318,00

010

01095

4210

Sołectwo Mielęcin

9 044,00

0,00

9 044,00

razem

9 044,00

0,00

9 044,00

010

01095

4210

Sołectwo Pieczyska

271,00

0,00

271,00

razem

271,00

0,00

271,00

010

01095

4210

Sołectwo Przelewice

200,00

0,00

200,00

926

92601

4210

1 620,00

0,00

1 620,00

926

92601

4300

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92695

4210

100,00

0,00

100,00

razem

3 420,00

0,00

3 420,00

010

01095

4210

Sołectwo Szczuczarz

2 204,00

0,00

2 204,00

razem

2 204,00

0,00

2 204,00

010

01095

4210

Sołectwo Trzebin

1 849,00

0,00

1 849,00

010

01095

4270

200,00

0,00

200,00

926

92695

4210

1 200,00

0,00

1 200,00

razem

3 249,00

0,00

3 249,00

010

01095

4210

Sołectwo Wołowe Lasy

1 000,00

0,00

1 000,00

926

92601

4210

1 500,00

0,00

1 500,00

926

92695

4210

3 500,00

0,00

3 500,00

razem

6 000,00

0,00

6 000,00

010

01095

4210

Sołectwo Załom

873,00

0,00

873,00

010

01095

4270

400,00

0,00

400,00

razem

1 273,00

0,00

1 273,00

Ogółem:

48 204,00