UCHWAŁA NR XXXII/214/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 216 063,83 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 216 063,83 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 75 000,00 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 75 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

- dochodami w kwocie 20 000 661,30 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 645 638,31 zł

- wydatkami w kwocie 21 546 824,03 , w tym:

- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 645 638,31 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 546 162,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/214/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 630 798,40

- 129 800,00

2 500 998,40

 

01095

 

Pozostała działalność

837 367,31

- 129 800,00

707 567,31

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

590 000,00

- 129 800,00

460 200,00

 

 

 

Własne

590 000,00

- 129 800,00

460 200,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

552 071,11

- 86 263,83

465 807,28

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

334 067,11

- 86 263,83

247 803,28

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

278 067,11

- 86 263,83

191 803,28

 

 

 

Własne

278 067,11

- 86 263,83

191 803,28

801

 

 

Oświata i wychowanie

390 089,28

62 967,09

453 056,37

 

80101

 

Szkoły podstawowe

108 345,28

31 483,55

139 828,83

 

 

6627

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

31 483,55

131 483,55

 

 

 

Własne

100 000,00

31 483,55

131 483,55

 

80104

 

Przedszkola 

281 744,00

31 483,54

313 227,54

 

 

6627

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100 000,00

31 483,54

131 483,54

 

 

 

Własne

100 000,00

31 483,54

131 483,54

926

 

 

Kultura fizyczna

0,00

153 096,74

153 096,74

 

92695

 

Pozostała działalność

0,00

153 096,74

153 096,74

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

130 132,23

130 132,23

 

 

 

Własne

0,00

130 132,23

130 132,23

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

22 964,51

22 964,51

 

 

 

Własne

0,00

22 964,51

22 964,51

Razem:

20 000 661,30

0,00

20 000 661,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/214/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

654 989,65

75 000,00

729 989,65

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

614 792,03

75 000,00

689 792,03

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

397 474,68

75 000,00

472 474,68

 

 

 

Własne

397 474,68

75 000,00

472 474,68

757

 

 

Obsługa długu publicznego

170 000,00

- 55 000,00

115 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

170 000,00

- 55 000,00

115 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

169 000,00

- 55 000,00

114 000,00

 

 

 

Własne

169 000,00

- 55 000,00

114 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

867 270,00

- 20 000,00

847 270,00

 

92695

 

Pozostała działalność

261 448,36

- 20 000,00

241 448,36

 

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 250,00

- 3 000,00

1 250,00

 

 

 

Własne

4 250,00

- 3 000,00

1 250,00

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

24 837,00

- 3 000,00

21 837,00

 

 

 

Własne

24 837,00

- 3 000,00

21 837,00

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

125 638,40

- 5 000,00

120 638,40

 

 

 

Własne

125 638,40

- 5 000,00

120 638,40

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

24 865,60

- 3 500,00

21 365,60

 

 

 

Własne

24 865,60

- 3 500,00

21 365,60

 

 

4438

Różne opłaty i składki

7 860,80

- 5 500,00

2 360,80

 

 

 

Własne

7 860,80

- 5 500,00

2 360,80

Razem:

21 546 824,03

0,00

21 546 824,03

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/214/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 246 162,73

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

1 381 798,53

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

864 364,20

Rozchody ogółem:

 

700 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

700 000,00

 

Finansowanie

 

1 546 162,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/214/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki
budżetu Miasta i Gminy Człopa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§**

Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzą

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01095

2010

247 367,31

247 367,31

247 367,31

1 642,50

245 724,81

0,00

0,00

0,00

0,00

750

75011

2010

67 200,00

67 200,00

67 200,00

67 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

751

75101

2010

871,00

871,00

871,00

435,52

435,48

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85212

2010

2 274 074,00

2 274 074,00

2 274 074,00

137 293,34

4 906,66

0,00

2 131 874,00

0,00

0,00

852

85213

2010

22 136,00

22 136,00

22 136,00

0,00

22 136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

85295

2010

33 990,00

33 990,00

33 990,00

0,00

990,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

Ogółem

 

 

2 645 638,31

2 645 638,31

2 645 638,31

206 571,36

274 192,95

0,00

2 164 874,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr  XXXII/214/2013

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia  30 grudnia 2013 roku

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:

1. po stronie  dochodów, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały :

  zwiększono dochody:

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe oraz 80104 Przedszkola - refundacja poniesionych kosztów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 62 967,09 zł,

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – refundacja poniesionych kosztów dot. projektu „Polsko
-niemieckie spotkanie młodzieży w Człopie w ramach XV Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania 2013” - 153 096,74 zł.

zmniejszono dochody:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność- kwota  129 800,00 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwota   86 263,83 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)

2. po stronie  wydatków, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały :

zmniejszono wydatki:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 55 000,00 zł,

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – 20 000,00 zł,

zwiększono wydatki:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa
i budowa ulic i chodników w m. Człopa – ul. Polna, Rybacka, Strzelecka, Słoneczna, Podgórna” -75 000,00 zł.