UCHWAŁA NR XXXIII/225/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 182 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. poz. 1024) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1.  Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/225/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 823).

Ustanowiony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 2013 r. rządowy program w sprawie ustanowienia programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. w 2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) gmina może, zgodnie art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, udzielić wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % określone w ustawie o pomocy społecznej na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 - 2013, obecnie bez kontynuacji.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej, podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności będzie przeciwdziałało rozszerzaniu się ubóstwa i umożliwi osobom, w szczególności chorym i niepełnosprawnym a także rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym, zabezpieczenie potrzeb życiowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.