UCHWAŁA NR XXXIII/230/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 2, § 3 i § 11 i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany podziału gminy na następujące obwody głosowania:

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu

Numer okręgu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Miasto Człopa, ulice: Akacjowa, Bogdanki, Brzozowa, Gospodarska, Kwiatowa, Ludowa, Leśna, Robotnicza, Zwycięstwa Wojska Polskiego, Kolejowa, Osiedle Sosnowe, Kościuszki, Nad Łąkami, Sobieskiego, Witosa, ulica Osiedlowa, Młyńska, Piaskowa, Plac Zwycięstwa, Południowa, Reymonta, Warszawska Bydgoska, Kopernika, Krótka, Mickiewicza, Podgórna, Polna, Rybacka, Rynkowa, Targowa, Wiejska, ulica Moniuszki, Paderewskiego, Słoneczna, Strzelecka, Żeromskiego. Osady: Podlesie, Zwierz.

1,2,3,4,5,6,7

Szkoła Podstawowa
w Człopie,
Plac Zwycięstwa 6,
78-630 Człopa

2

Sołectwo Bukowo: miejscowości: Bukowo, Czaplice, Krąpiel, Nałęcze, Orzeń, Podgórze.
Sołectwo Dzwonowo: miejscowości: Dzwonowo, Dłusko, Rybakówka.
Sołectwo Szczuczarz: miejscowość Szczuczarz.
Sołectwo Golin: miejscowości: Brzeźniak, Golin, Jelenie, Jeleni Róg, Miradź.
Sołectwo Załom: miejscowości: Załom, Pustelnia Leśniczówka.
Sołectwo Drzonowo: miejscowości: Drzonowo, Drzonowo Wałeckie, Trzebin.
Sołectwo Pieczyska: miejscowość Pieczyska.
Sołectwo Przelewice: miejscowość Przelewice.

8,9,10,12,13

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
Plac Zwycięstwa 6,
78-630 Człopa

3

Sołectwo Mielęcin: miejscowości: Mielęcin, Trzcinno.

11

Świetlica Wiejska
ul. Szkolna 5
78-630 Człopa

4

Sołectwo Jaglice: miejscowość Jaglice.
Sołectwo Wołowe Lasy: miejscowość Wołowe Lasy.

14,15

Świetlica Wiejska
Wołowe Lasy 22
78-630 Człopa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.

§ 4. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na uchwałę do Komisarza Wyborczego w Koszalinie w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Człopie Nr XXIII/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/230/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014r.
w sprawie podziału gminy Człopa na stałe obwody głosowania.

Rady Miejska w Człopie Uchwałą Nr XXIII/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Człopa na stałe obwody głosowania określiła ich granice. W okresie  od grudnia 2012 roku do marca 2014 roku na terenie Gminy Człopa zameldowano przy ul. Leśnej w Człopie na pobyt stały osoby legitymujące się czynnym i biernym prawem wyborczym. Z uwagi na fakt, że ulica Leśna nie znalazła się w wykazie ulic przynależnych do poszczególnych obwodów głosowania i konieczności określenia przynależności obszaru ulicy Leśnej do konkretnego obwodu głosowania, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.