UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 417 i art. 421 w zw. z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. W związku ze zmianą liczby mieszkańców gminy, dokonuje się zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy, utworzonych uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XX/131/2012 z dnia 13 września 2012r. w następujący sposób:

1) do Okręgu Wyborczego nr 5 włącza się obszar ulicy Leśnej, w związku z czym okręg ten obejmuje obszar: Miasto Człopa, ulice: Bydgoska, Kopernika, Krótka, Leśna, Mickiewicza, Podgórna, Polna, Rybacka, Rynkowa, Targowa, Wiejska. Osady: Podlesie, Zwierz.

2. W pozostałym zakresie podział Gminy Człopa na okręgi wyborcze dokonany uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XX/131/2012 z dnia 13 września 2012r pozostaje bez zmian.

§ 2. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Zobowiązuje się Burmistrza do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/231/2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy.

Rada Miejska w Człopie Uchwałą Nr XX/131/2012 z dnia 13 września 2012r. ustaliła granice okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy. W okresie  od 13 września do marca 2014 roku na terenie Gminy Człopa zameldowano przy ul. Leśnej w Człopie na pobyt stały osoby legitymujące się czynnym i biernym prawem wyborczym. Z uwagi na fakt, że ulica Leśna nie znalazła się w wykazie ulic przynależnych do poszczególnych okręgów wyborczych, w związku ze zmianą liczby mieszkańców gminy i koniecznością ujęcia obszaru ulicy Leśnej w wykazie okręgów wyborczych, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.