UCHWAŁA NR XXXIII/232/2014

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Człopa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się, że obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Człopa wynosi dla:

1) logopedów - 24 godziny;

2) pedagogów i psychologów - 24 godziny;

3) doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych - 26 godzin.

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli - specjalistów, wymienionych w ust. 1, przez godzinę rozumie się 45 minut.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Sawczyszyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/232/2014  Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Człopa.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 11 ustawy o systemie ustawy.

W związku ze wzrastającą liczbą uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej określenie obowiązkowego wymiaru godzin dla w/w nauczycieli specjalistów służyć będzie przede wszystkim dobru uczniów - więcej godzin na pracę z uczniem i objęcie specjalistyczną opieką większej grupy uczniów.

Rada gminy zgodnie z art. 91 d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela, posiada kompetencje do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Wobec powyższego przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.